fbpx
skip to Main Content
Signing contract.

Advokat- og eiendomsspalten

Fakta:

 

Geir Skivik er daglig- og faglig leder for Skivik & Co / Advokater og Eiendomsmegling.  Skivik & Co er lokalisert i Sørlandsparken, Kristiansand.

Dersom du har spørsmål til de tema som tas opp i denne spalten eller har forslag til tema kan du sende en mail til post@skivikmail.no eller ringe oss på telefon 926 15 100.

Nå kan du få gode rådom juridiske spørsmålog spørsmål vedrørendekjøp og salg av bolig i Sørlandsavisen.

Skivik & Co vil heretter presentere forskjelligeaktuelle tema innenfor juridiske emner ogeiendomsmeglinghver uke i Sørlandsavisen.

Vårt mål er å gi avisens lesere korte og forståelige artikler som de fleste har interesse av å lese.  Vi vil blant annet ta opp tema som familie- og barnerett, arv og skifte, naborett, eiendomsrett, plan- og bygningsrett, arbeidsrett, kjøp- og salg mm.  Vi vil også ta opp forskjellige tema som dreier seg om eiendomsmegling, for eksempel hvordan man klargjør boligen best mulig før visning, hvilket ansvar man har som boligselger osv.

Hos Skivik & Co finner du både advokater og eiendomsmeglere med spisskompetanse innenfor de områdene vi jobber.  Vi vil prøve å la spalten speile de tema vi til enhver tid jobber med slik at den blir mest mulig dagsaktuell.  For at spalten skal få et mest mulig variert innhold vil vi dele på å skrive artiklene i spalten.  Vi oppfordrer også avisens lesere til å gi oss tilbakemelding på tema som ønskes tatt opp i spalten.  Send oss gjerne en mail til post@skivikmail.no på tema som du ønsker at vi skal skrive om.

I vår første utgave av spalten tenkte jeg å skrive noen ord om et tema som for mange kan være vanskelig å drøfte med sine nærmeste, nemlig om det bør gjøres avtaler om hvem som skal ivareta ens interesser dersom man i fremtiden skulle bli ute av stand til å gjøre det selv, for eksempel på grunn av demens eller alvorlig svekket helse.  Slike avtaler kan man gjøre med en;

Fremtidsfullmakt

Tidligere var det slik at dersom man på grunn av alderdom eller svekket helse ikke lenger var i stand til selv å ivareta egne interesser ble man satt under offentlig vergemål.  Dette var en prosess som kunne ta lang tid og man hadde selv ingen kontroll med hvem som ble oppnevnt som verge og hvilke avgjørelser vergen kunne ta.

I 2013 ble det derfor åpnet for at man ved bruk av en fremtidsfullmakt selv kunne oppnevne en person man har tillitt til for å ivareta ens egne interesser når/om man en gang i fremtiden skulle komme i en slik situasjon.

Fordelen med en fremtidsfullmakt er åpenbar; man bestemmer selv hvem man ønsker at skal være fullmektig og hvilket mandat fullmektigen skal ha, uten en tidkrevende innblanding fra det offentlige.

Fremtidsfullmakten kan omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler.  Den kan også begrenses til å gjelde bestemte disposisjoner, for eksempel salg av fast eiendom.  Poenget med fullmakten er at fullmektigen da har et dokument som gir ham eller henne rett til å foreta de avtalte disposisjoner som fullmakten omfatter.  Et praktisk eksempel kan også være at fullmektigen ved å fremlegge fullmakten til banken kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonti for å betale regninger for fullmaktsgiver.

Dersom man ønsker å opprette en fremtidsfullmakt er det viktig at man følger de formkrav vergemålsloven oppstiller.  Fremtidsfullmakten kan minne litt om et testamente i så måte da den har omtrent samme form- og vitnekrav.

Det er også viktig at man i teksten knytter fullmakten opp mot et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt hvor man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser på grunn av «sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred»

En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiver er i en slik situasjon som beskrevet over og det er fullmektigen som tar stilling til om en slik situasjon er inntrådt.

En fremtidsfullmakt skal ikke forhåndsgodkjennes av det offentlige, men den som har fullmakten kan be fylkesmannen om å stadfeste (bekrefte) at fullmakten er trådt i kraft.  Slik stadfesting vil ofte være nødvendig dersom man ønsker å benytte fullmakten overfor en 3. person, banken, Statens Kartverk etc.

Som advokat er det min erfaring at man på lik linje med å lage et testament også bør tenke gjennom om man skal etablere en fremtidsfullmakt.  Man har da «hånden på rattet» og kan selv vurdere hva som vil være best.  Dessverre er det slik at ordningen er lite kjent for mange og man får stadig frustrerte tilbakemeldinger fra mennesker som skulle ønsket at man hadde tenkt på dette litt tidligere.  Når man først er blitt ute av stand til å ivareta egne interesser er det for sent å etablere en slik fullmakt.

Back To Top