fbpx
Annonse:
Female Lawyer

La forsikringsselskapet ta ­advokatkostnadene dine

Fakta:

adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Har du behov for advokathjelp, men er redd for kostnaden? De fleste har en rettshjelpsdekning i sine alminnelige forsikringer som ofte vil kunne komme til anvendelse og dekke store deler av kostnaden.

Rettshjelpsforsikring er en form for «advokatforsikring» som er inkludert i mange av de alminnelige forsikringene vi tegner.

Typiske forsikringer som har rettshjelpsforsikring inkludert er;
• innbo- og reiseforsikring
• hus- og fritidshusforsikring
• kjøretøy- og båtforsikring

Både forsikringsavtaler rettet mot forbrukere og avtaler rettet mot profesjonelle kan ha rettshjelpsforsikring som en del av vilkårene.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen
Rettshjelpsforsikringen dekker rimelige og nødvendige kostnader du har til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist.

Rettshjelpsforsikringen kan også komme til anvendelse før saken er brakt inn for retten, men i og med at det er et vilkår at det har oppstått en tvist får man som hovedregel ikke dekket kostnadene med å få utredet et juridisk spørsmål, generell rådgivning eller lignende. En typisk (og praktisk) situasjon der man faller inn under rettshjelpsdekningen kan være der man oppdager feil og mangler etter å ha kjøpe brukt bolig. Fremmer man krav om prisavslag, erstatning og lignende som selger avviser, vil forsikringen regelmessig komme til anvendelse. I denne type saker vil det ofte påløpe betydelige kostnader både til advokat og sakkyndige og forsikringen dekker begge deler.

Det er viktig å merke seg at både kjøper og selger vil kunne ha rettshjelpsforsikring i slike tilfeller. Man skal også merke seg at som selger vil man ha retts­hjelpsforsikring også etter at eiendommen er solgt og selv om forsikringen opphørte i forbindelse med salget. For kjøper er det viktig å være klar over at ved kjøp av ny eiendom som man ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, har man rettshjelpsforsikring gjennom den eiendommen man hadde forsikret da man kjøpte den nye eiendommen.

Noen andre eksempler på tvister der det kan være aktuelt med rettshjelp gjennom forsikringen er:
• Bilen du har kjøpt har gått lenger enn opplyst kilometerstand eller den har hatt alvorlige skader som selger ikke har opplyst om
• Du er del av et sameie og det oppstår tvist om for eksempel bruksrett til parkeringsplasser, boder etc

Dette var bare noen helt få eksempler på når en retts­hjelpsforsikring kan komme til anvendelse. Det er nesten enklere å si noe om hvilke rettsområdet de fleste selskapene ikke inkluderer i forsikringen.

De fleste selskaper dekker ikke tvister som gjelder ditt arbeidsforhold, familietvister (for eksempel separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, bidrag osv), tvister som hører inn under namsmyndigheten, inkasso- og konkurssaker (der fordringen er ubestridt), straffesaker og tvister som gjelder offentlige forvaltningsvedtak.

Denne listen er ikke uttømmende og i enkelte selskaper kan flere rettsområder være unntatt. Noen selskap kan også inkluderer et eller flere av unntakene over i sin rettshjelpsforsikring. En advokat som arbeidet innenfor det faget som tvisten gjelder kan sjekke om du har krav på dekning gjennom forsikringen din. Du vil også kunne sjekke det ut selv i forsikringspapirene dine. Se etter avsnittet som heter Rettshjelpsdekning eller Rettshjelp. Her vil du kunne lese mer om hvilke betingelser som gjelder for akkurat din forsikring.

Hvor mye dekker rettshjelpsforsikringen
Som i de fleste andre forsikringer er det til rettshjelpsforsikringen knyttet en egenandel. Egenandelen varierer fra selskap til selskap. Det er vanlig at den består av en grunnandel på 2000 – 4000 kroner. Deretter betaler man gjerne en tilleggsdel på 20% av de løpende utgiftene. De fleste forsikringer har også et «tak» på hvor mye man kan få dekket. Også dette varierer fra selskap til selskap og er typisk på 100 000 – 200 000 kroner.

Hvordan går du frem for å få bekreftet at tvisten faller inn under retts­hjelpsforsikringen din
Dersom du vil søke om å få dekket utgifter til juridisk bistand under rettshjelpsforsikringen er det viktig at man sender en forespørsel (eller et krav) til forsikringsselskapet så snart som mulig, og senest et år etter at tvisten oppstod. Dersom du bruker advokat vil hun eller han gjøre dette for deg.

Noen selskaper har i sine vilkår tatt inn en rettighet for selskapet til å velge advokat. De fleste selskap overlater imidlertid dette valget helt og holdent til deg. Man skal likevel være klar over at man har plikt til å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og at man som oftest selv må dekke omkostninger som selskapet ikke anser som rimelige og nødvendige. Det er derfor viktig at man velger en advokat som har god erfaring med å jobbe med det saksområdet som saken gjelder slik at saken kan drives frem på en mest mulig kostnadseffektiv måte.