fbpx
skip to Main Content
Divorce

Barnefordelingssaker etter samlivsbrudd

Fakta:

 

Adv. Marte Aarthun
marte@skivikmail.no / 971 83 779

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Etter et samlivsbrudd der partene har felles barn kan det være vanskelig å få etablert en god ordning med fast bosted for barnet og samvær. Blir foreldre ikke enige på familiekontoret er det lagt opp til at også domstolen gir rom for mekling.

Tall fra Kristiansand tingrett viser at så mye som opptil ca. 1/3 av sakene som kommer inn for ­tingretten ved stevning omhandler barn, herunder barnefordelingssaker mellom foreldre etter samlivsbrudd og barnevernssaker.

En barnefordelingssak for ­tingretten er en tvist mellom mor og far. Saken dreier seg som regel enten om hvor barnet skal bo fast eller om hvor mye samvær barnet skal ha med den forelderen barnet ikke bor sammen med. Noen saker omfatter også spørsmålet om foreldreansvaret.

Foreldre som bor sammen har etter barneloven foreldreansvaret sammen. Ved samlivsbrudd fortsetter foreldreansvaret å være delt dersom foreldrene ikke avtaler noe annet eller domstolen bestemmer at bare en skal ha foreldreansvaret.
Foreldreansvaret er likevel mer overordnet og grunnleggende, og har lite praktisk betydning når det gjelder den daglige omsorgen for barnet. Dersom foreldrene har delt foreldreansvar, men barnet bor fast sammen med bare den ene, kan bostedsforelderen ta avgjørelser som gjelder ­vesentlige sider av omsorgen for barnet. Bostedsforelderen kan alene ta avgjørelse om for eksempel barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større spørsmål om omsorgen for barnet.

Derfor dreier de fleste barne­fordelingssakene i domstolen seg om hvor barnet skal bo fast og om samværet for den andre forelderen. Noen ganger er det slik at en av foreldrene ønsker en avtale om delt bosted der felles barn er like mye hos hver av foreldrene.

Det er sjeldent at dette blir ­resultatet dersom saken må avgjøres ved en dom. Dette er fordi en 50/50 løsning krever et tett samarbeid mellom foreldrene. I tillegg må en del andre forutsetninger være tilstede for at en kan oppnå dom for delt bosted, herunder må blant annet foreldrene aller helst bo i samme skolekrets.

Mekling vedfamiliekontoret
Mekling ved familiekontoret er obligatorisk for alle foreldre som går fra hverandre og som har felles barn under 16 år. Foreldre kan få opptil 7 timers mekling, og mekling ved familiekontoret er gratis.At man har forsøkt å bli enige ved familiekontoret, er også en forutsetning for å kunne bringe en barnefordelingssak inn til domstolen.Man får en meklingsattest hos familiekontoret etter 1 meklings­avtale, og denne må være gyldig de siste 6 månedene før man tar ut en stevning ved domstolen.

Mekling i domstolen
Dersom foreldre ikke blir enige om en avtale om felles barn på familiekontoret, er det lagt opp til en meklingsprosess også i domstolen.I nesten alle saker innkalles partene til minst ett saksforberedende møte i tingretten sammen med dommer og en sakkyndig psykolog som oppnevnes av retten. Også partenes advokater møter i et slikt møte.Dette skjer etter at stevning er sendt, og det saksforberedende møtet er ment som et forsøk på å mekle mellom partene slik at man kan inngå et forlik uten å måtte gjennomføre en rettssak.

At det er lagt opp til en rettslig meklingsprosess skyldes at barne­fordelingssaker skiller seg fra andre saksområder fordi partene i en barnefordelingssak i utgangspunktet må forholde seg til hverandre i en eller annen grad også etter at saken er avsluttet.Dette er bakgrunnen for at det legges opp til en ordning der ­foreldrene kan komme til et forlik der de selv er med på å bestemme, fremfor at en dommer må bestemme ved dom.

Sakkyndiges mening tillegges stor vekt
Den rettsoppnevnte sakkyndig er en psykolog som har barn og samværsspørsmål etter s­amlivs­brudd som sitt spesialfelt. Den sakkyndige har i forkant av det saksforberedende møtet en samtale med hver av foreldrene alene, og er ofte på hjemmebesøk der sakkyndige også møter felles barn.

Sakkyndige gir i rettsmøtet en kort redegjørelse for dennes mening om bosted og samvær. I mange tilfeller legger dommeren stor vekt på den sakkyndiges mening.

Back To Top