fbpx
skip to Main Content

Dårlig håndverk, del I I

Fakta:

 

adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Det gjøres årlig byggefeil for ca. 14 milliarder kroner. Som forbruker er det derfor viktig å kjenne sine rettigheter. Jeg har tidligere (Dårlig håndverk, del I) skrevet om hvilke plikter du har som forbruker, hvilke plikter håndverkeren har overfor deg samt litt om betaling for arbeidene. Ønsker du å lese denne artikkelen kan du finne den under fanen forbruker/økonomi.

I denne artikkelen vil jeg skrive litt om når det foreligger en mangel, hvordan du skal reklamere, hvilke krav du kan ha mot håndverkeren og hvordan du skal gå frem for å fremme kravet.

Mangler og forsinkelser
Både mangler og forsinkelser kan gi deg rettigheter overfor håndverkeren.

Kort forklart er arbeidet forsinket hvis det ikke blir avsluttet innen rimelig eller avtalt tid. Det samme gjelder hvis håndverker ikke følger avtalte frister med hensyn til ­fremdriften i arbeidet.

Arbeidet er mangelfullt dersom det ikke fører til det resultat du har krav på i henhold til avtalen med håndverkeren. Typiske mangler kan være at arbeidet er dårlig utført, at du har fått dårlig veiledning, at materialvalget er av dårlig kvalitet, at offentlig­rettslige sikkerhetskrav ikke er ivaretatt, at du ikke har fått utført nødvendig tilleggsarbeid eller at resultatet av arbeidet ikke svarer til de opplysninger håndverkeren har gitt deg om egenskaper og hensiktsmessighet.

Det vil være en mangel selv om arbeidet bare var ment å vare en kort periode, hvis resultatet er dårligere enn det du etter pris og opplysninger hadde grunn til å forvente.

Reklamasjon
Du plikter å kontrollere arbeidene som bli utført slik at eventuelle mangler blir oppdaget så raskt som mulig. Oppdager du feil må du alltid reklamere innen rimelig tid. Loven har ingen fast grense for hvor raskt du må reklamere. Mitt råd vil alltid være å reklamere straks du oppdager noe, selv om du er i tvil om det er en mangel. Dersom du ikke har full oversikt og trenger å undersøke saken nærmere sender du en «nøytral» reklamasjon. Da trenger du ikke forklare hva du krever av retting, kompensasjon etc, kun opplyse at du har funnet en antatt mangel og at du vil komme tilbake med nærmere informasjon når ­forholdet er nærmere undersøkt.
Ellers kan man med støtte i juridisk teori og rettspraksis legge til grunn at dersom du ­reklamerer innen 2 måneder etter at du oppdaget mangelen vil det alltid være tidsnok.

Krav
Ved mangelfull eller forsinket levering har du ulike krav. Typiske krav er å holde tilbake betalingen, kreve retting, kreve arbeidene utført, kreve prisavslag, heving, erstatning og eventuelt renter.
Du kan som hovedregel holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer ditt krav som følge av mangelen eller forsinkelsen. Retting kan du kreve når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for håndverkeren. Hvis håndverkeren ikke vil rette kan du la en annen utføre rettingen og sende regningen til den som er ansvarlig for mangelen (hvis den som er ansvarlig nekter å betale må du selv dekke regningen til den nye håndverkeren i første omgang).

Med mindre det påfører ­håndverkeren urimelige ­kostnader eller ulemper kan du ved ­forsinkelser som hovedregel fastholde avtalen og kreve at håndverkeren gjør som avtalt. Også her gjelder reglene om reklamasjon; du må ikke vente for lenge med å fremme kravet. Hvis håndverkeren fremdeles ikke leverer innen rimelig tid vil du kunne ha krav på prisavslag tilsvarende kostnaden med å få ferdigstilt arbeidet.

Dersom mangelen eller ­forsinkelsen er av vesentlig betydning for deg vil du kunne ha rett til å heve avtalen. Ordet «vesentlig» viser at vi ikke snakker om ubetydelige feil eller en kort forsinkelse.

Dersom du hever avtalen ­termineres denne og hånd­verkeren har ikke krav på betaling. Du kan likevel komme i en situasjon hvor håndverkeren har krav på et rimelig vederlag for arbeid som er utført og som du har nytte av, deler som er montert og som ikke kan leveres tilbake osv.

Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du påføres som følge av en forsinkelse eller en mangel. Håndverkeren vil likevel ikke være ansvarlig hvis det ­økonomiske tapet skyldes en hindring eller omstendighet som lå utenfor dennes kontroll, for eksempel at leverandørens varelager brenner opp uten at det finnes andre leverandører som kan levere samme eller tilsvarende produkt.

Dersom du mener at du har et krav mot en håndverker og ikke føler deg fullt ut kompetent til å ivareta dine interesser i saken vil jeg anbefale at du kontakter en advokat som kan bistå deg. Vanligvis vil du ha en rettshjelpsdekning gjennom din hjem-/innboforsikring slik at den ­økonomiske risikoen ved å søke slik hjelp ikke er stor.

Back To Top