fbpx
skip to Main Content

Utsetter samlivsbruddet til etter ferien

Fakta:

Adv. Marte Aarthun
marte@skivikmail.no /
971 83 779

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Juleferien er over og i følge vår erfaring er det igjen høysesong for samlivsbrudd. Et samlivsbrudd er vanskelig for alle berørte parter. For ikke å gjøre påkjenningen enda større, venter mange med bruddet til julefeiringen er unnagjort. Er barn involvert blir situasjonen enda mer vanskelig, både følelsesmessig og praktisk. I denne artikkelen tar vi for oss temaet barn og foreldrekonflikter.

Juleferien er over og i følge vår erfaring er det igjen høysesong for samlivsbrudd. Et samlivsbrudd er vanskelig for alle berørte parter. For ikke å gjøre påkjenningen enda større, venter mange med bruddet til julefeiringen er unnagjort. Er barn involvert blir situasjonen enda mer vanskelig, både følelsesmessig og praktisk. I denne artikkelen tar vi for oss temaet barn og foreldrekonflikter.
Barnet har i utgangspunktet rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg. Barneloven sier at foreldre har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir overholdt.

Dersom den av foreldrene som har barnet boende hos seg ikke sørger for at barnet får samvær ut fra det som er avtalt, finnes det eksempler i rettspraksis på at domstolen i ytterste konsekvens har kommet til at barnet skal flyttes til den andre forelderen.

Det er derfor sentralt at begge foreldre sørger for at barnet får samvær med den andre forelderen. Unntak gjelder dersom det er fare for at barnet blir utsatt for vold eller tilfeller der det er snakk om rusmisbruk eller annen form for omsorgssvikt fra den ene forelderen.

Hensynet til best mulig foreldrekontakt
Barneloven sier at i en avtale eller avgjørelse om samvær skal blant annet hensynet til best mulig foreldrekontakt vektlegges, herunder å unngå hindring av samvær. Videre sier loven at det skal legges vekt på i hvilken grad barnet er tilknyttet nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

I rettspraksis fremkommer retningslinjer ved at det kan bli ansett som en risiko ved miljøskifte for barnet. Dette gjelder særlig der et barn er godt etablert i et skolemiljø med venner og fritidsaktiviteter.

Flytting
Vi opplever at det i forbindelse med samlivsbrudd ofte kan bli et spørsmål om flytting. Dette kan handle om økonomi, praktiske eller følelsesmessige forhold.

I en situasjon der foreldre har flyttet fra hverandre, en av foreldrene vil flytte og det er avtale om samvær, skal den som vil flytte varsle den andre senest tre måneder før flytting.

Er ikke foreldrene enige om flytting, må den av foreldrene som vil flytte med barnet kreve mekling på familiekontoret. Mekling er uansett obligatorisk ved samlivsbrudd der partene har felles barn under 16 år. Mekling skjer på familiekontoret i barnets bostedskommune.

Stabilitet og langsiktighet
I rettspraksis legges det vekt på at stabile forhold i hjemmet er av stor verdi for barnet. Det kan dreie seg om blant annet omsorgsmulighetene fremover, foreldrenes personlige egenskaper, og det er videre et hensyn å ikke dele en søskenflokk.

Det skal også legges vekt på hva barnet selv ønsker. Barn skal høres når de er over 7 år. Det skal legges stor vekt på barnets mening når barnet er over 12 år.

Fri rettshjelp i saker om barn eller økonomi
I barnefordelingssaker kan partene ha krav på fri rettshjelp. Det samme gjelder i saker som angår det økonomiske oppgjøret mellom parter ved separasjon eller ved endt samboerskap.

I saker hvor fri rettshjelp kan ytes, vil det være forskjellig inntektsgrense om du er enslig eller har samboer eller ektefelle.

Som enslig får du som hovedregel innvilget fri rettshjelp dersom du har en brutto inntekt på under 246 000 kroner i året, og netto formue på under 100 000 kroner.

Dersom du lever i et økonomisk samliv med ny samboer eller ektefelle kan du få innvilget fri rettshjelp dersom den samlede brutto inntekten i husstanden er under 369 000 kroner i året og formuen er under netto 100 000 kroner.

Det er en egenandel dersom man har inntekt på over 100 000 kroner. Hvor stor denne egenandelen er, avhenger av om det er snakk om fritt rettsråd før saken har gått til retten eller om det handler om en sak der det er tatt ut søksmål.

Før saken har gått til retten er egenandelen for tiden på 1020 kroner, mens for domstolen er egenandelen opp til 8160 kroner.

Back To Top