fbpx
Annonse:
Woman Having A Sprain At Work

Skadet på jobb – hvilke skader dekkes av yrkesskadeforsikring?

Fakta:

Adv. Marte Aarthun marte@skivikmail.no / 971 83 779 Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken 

Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte som gjelder ulykker på jobb eller yrkessykdom. I en skadesituasjon kan noen likevel bli overrasket over at NAV og forsikringsselskapet ikke tar ansvar for enkelte type hendelser som juridisk sett ikke faller innenfor begrepet «ulykke».

Det kan være en hårfin balanse mellom å falle innenfor eller utenfor arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Skade som følge av belastning over tid faller klart utenfor forsikringen. Også psykisk skade som følge av mobbing på arbeidsplassen faller utenfor. Når det gjelder ulykkesbegrepet, er rettspraksis full av grensetilfeller.

Hva er en ulykke?
For at skaden skal anses som en yrkesskade må skaden ha oppstått enten ved en ulykke eller som følge av påkjenning eller belastning utenfor arbeidets alminnelige ramme. Alternativt må skade ha oppstått ved sykdom som er anerkjent i lov og forskrift som yrkessykdom.

Loven definerer en arbeidsulykke som en «plutselig eller uventet ytre hendelse som den ansatte har vært utsatt for i arbeidet».

Et utgangspunkt for ulykkesbegrepet er derfor at det er en ytre hendelse som påfører skaden. Et eksempel der folk kan oppleve å få avslått sitt krav om erstatning, er skade etter et tungt løft. Her kan det være grunnlag for avslag fordi løftet som har forårsaket skaden kun har et element av egne kroppsbevegelser, og ikke en ytre omstendighet.

Grensetilfeller i rettspraksis
Rettspraksis viser til flere grensetilfeller der domstolen har vurdert om en hendelse er en ulykke eller ikke. Rettspraksis viser at risikofylte arbeidsoppgaver og vanskelig arbeidsstilling blant annet kan kompensere for manglende ytre omstendighet.

Et eksempel fra rettspraksis er en norsk offiser i de internasjonale styrker i Afghanistan som pådro seg en ryggskade under en skyteøvelse. Øvelsen gikk ut på å kaste seg baklengs fra forsetet til baksetet i en bil i fart. Han fikk erstatning på grunn av at Høyesterett mente at øvelsen var risikofull, selv om skaden var forårsaket ved hans egne bevegelser og ikke en ytre hendelse.

En annen rettssak omhandler en industrirørlegger som fikk en kneskade ved en avvergelsesmanøver han gjorde i det han trodde en stålbjelke var i ferd med å treffe ham. Mest sannsynlig var det skyggen av stålbjelken han så. Høyesterett kom til at det var som følge av arbeidstakerens vanskelige arbeidsstilling at hans kne var blitt utsatt for en ekstraordinær påkjenning og at hendelsen derfor måtte ansees som en arbeidsulykke.

Motsatt fikk en lærer ved en ungdomsskole som pådro seg en bruskskade i kneet mens hun instruerte i dans i en musikktime ikke erstatning. Høyesterett mente at skaden ikke var forvoldt ved en arbeidsulykke, men hennes egne bevegelser under en ordinær arbeidsoppgave.

Tunge løft i grenseland
Videre definerer loven også «en konkret, tidsbegrenset og ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid», som en ulykke.

Det er mange grensetilfeller som gjelder tunge løft. Dersom en ansatt får et kink i ryggen som følge av et tungt løft uten en ytre omstendighet faller den som et utgangspunkt utenfor.

Samtidig er rettspraksis full av eksempler der tunge løft har medført et ansvar for forsikringsselskapet. Dersom løftet innebærer noe som ligger utenfor de normale arbeidsoppgavene, kan skaden falle innenfor forsikringen. Et eksempel er en elektriker som fikk erstatning etter en ryggskade han pådro seg ved at han måtte løfte og dra unna noen metall-luker i gulvet. Her kom retten til at dette ikke var en del av en elektrikers normale arbeidsoppgaver og skadehendelsen kom derfor inn under yrkesskadeforsikringen.

Vær obs på skademeldingen
Dersom du har blitt utsatt for en skade på jobb som du mener kan falle inn under yrkesskadeforsikringen, er din arbeidsgiver forpliktet til å melde inn skaden både til NAV og til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

I skademeldingen er det viktig å angi nettopp at det dreier seg om en ulykke, eventuelt en risikosituasjon eller en særlig belastning som skyldes en hendelse som går utover den normale arbeidssituasjonen.