fbpx
skip to Main Content

Personskade – veien til riktig erstatning

Fakta: Skivik & Co

adv. Alexander Bekkevold alexander@skivikmail.no / 982 32 991 Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: advokat@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100 Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Dersom du blir skadet i en ulykke, enten det er i trafikken eller på arbeid, eller har pådratt deg en yrkessykdom, dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Å få bistand fra en spesialisert personskadeadvokat vil gi deg en rekke fordeler når du som privatperson ønsker en vurdering av om du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Det å kontakte advokat er noe mange vegrer seg for og gjerne utsetter i det lengste. Om dette har å gjøre med frykten for store regninger når arbeidet er utført, vil denne artikkelen være til hjelp.

Forsikringsselskapet betaler for din advokat
I selskapenes forsikringsvilkår står det sjelden nevnt i klartekst at utgifter til advokat dekkes, men utgifter til advokat omfattes når det i vilkårene f.eks. står at forsikringsselskapet dekker «dokumenterte merutgifter som er påført forsikrede på grunn av skaden».

Har du en sak?
I mange tilfeller vil en rask konsultasjon hos en advokat kunne klargjøre om du har en sak eller ikke. I en rekke tilfeller vil du som privatperson ha mulighet til å få dekket utgifter til advokat. Et slikt tilfelle er dersom du har vært utsatt for en ulykke i trafikken, eller har fått en yrkessykdom eller yrkesskade. Disse sakene omtales som personskadesaker og omfatter hovedsakelig skader på kroppen. Sakene kan dreie seg om alt fra enkle overtråkk med strekk av muskler til mer kompliserte multitraumer og yrkessykdommer. Uavhengig av skadens alvorlighetsgrad og omfang, vil en spesialisert personskadeadvokat kunne bistå med gode råd og tips ved alle sider av saken. Det er en stor fordel at advokaten kommer på banen tidligst mulig, gjerne allerede før saken meldes til forsikringsselskapet.

Mange fordeler
En spesialisert advokat innen personskade vil kunne gi gode råd i flere av de viktige avgjørelsene som tas gjennom den ofte lange saksbehandlingstiden i kompliserte saker. Noen saker tar gjerne flere år, men med en proaktiv advokat har du hele tiden en hånd på rattet i forhold til forsikringsselskapet.
Min egen erfaring fra over 7 år i forsikringsbransjen er at en proaktiv, spesialisert og erfaren personskadeadvokat, kan bidra positivt på så mange måter overfor deg som har vært utsatt for en skade. Saksbehandlingstiden kan bli kortere, du kan ta bedre valg underveis i prosessen (f.eks. ved valg av spesialist dersom saken er uklar og må utredes) og erstatningen kan i noen tilfeller også bli høyere. I motsatt fall, kan en advokat uten særlig erfaring fra personskade, i verste fall bidra negativt i saksgangen.

Et blikk fra innsiden
En annen fordel med å ha jobbet for forsikringsselskapene i flere år, er at man har direkte erfaring fra forsikringsselskapenes arbeidsmetode, man kjenner systemet og har selv lært av de beste. Som personskadeadvokat med erfaring fra selskapssiden vil man kunne ha et større overblikk og kjennskap til saksgangen fra innsiden. I tillegg har man vært gjennom et omfattende antall saker, som er en fordel for klienten.

Med sløv øks brukes mer krefter
Ved en personskade kan man ha en rekke ulike krav som kan bli dekket av forsikringsselskapet. Dette vil advokaten kunne informere deg om slik at du kan få erstattet krav du ikke en gang var klar over at du hadde. Og når det gjelder selve beregningen av erstatningen, sitter ofte personskadeadvokaten på de samme beregningsprogrammene som forsikringsselskapene har, og kan med enkle grep komme med innvendinger mot forsikringsselskapets tilbud, eller sette fram egne beregninger og krav for forsikringsselskapet. Ofte vil små justeringer i f.eks. tapt inntekt på grunn av skaden, gi store utslag over år når erstatningen skal beregnes. En spesialisert personskadeadvokat vil kunne bruke tid og krefter der det utgjør en forskjell, og dette er med på å gjøre arbeidet med saken tidseffektivt.

Ikke bare slipper man å forholde seg til brevskriving med vanskelige formuleringer, kompliserte lover og vilkår, man får også en kvalitetssikring på saksbehandlingen og den erstatningen som forsikringsselskapet tilbyr. Dette letter ikke bare byrden for deg som skadelidt i tiden etter ulykken, men gjør også at du fullt og helt kan konsentrere deg om å komme tilbake til hverdagen uten at din erstatningssak seiler sin egen sjø. Med en spesialisert personskadeadvokat ved roret, loses du trygt i havn.

I tvil? Ta kontakt!
Dersom du har vært utsatt for en skade, bør du uansett kontakte en advokat som har erfaring med denne type saker for en uforpliktende vurdering av om du har en sak. Advokaten vil også kunne innhente en bekreftelse fra forsikringsselskapet på at utgifter til advokat dekkes. Personskadeadvokaten kan kontaktes på alle stadier av saken, selv etter at erstatningen er utbetalt og saken er avsluttet. I disse tilfellene kan bl.a. en senere forverring av tilstanden åpne for at man kan gjøre en ny vurdering av saken for å se om man har rett på en større erstatning.

Back To Top