fbpx
Annonse:
COLOURBOX39501964

Du er blitt oppsagt – hva gjør du nå?

Fakta:

 

 

 

 

Adv. Alexander Bekkevold
alexander@skivikmail.no / 982 32 991

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: advokat@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100
Skivik & Co Barstølveien 112, Sørlandsparken

Når et arbeidsforhold avsluttes ved oppsigelse fra arbeidsgiver, kan det ofte være nokså dramatisk for den det gjelder. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i noen viktige rettsregler rundt avslutning av et arbeids­forhold ved oppsigelse sett fra arbeidstakers side. Et arbeidsforhold blir vanligst avsluttet ved en oppsigelse, og arbeidsmiljøloven har en rekke regler som det er viktig å kjenne til.

Før eller siden vil kanskje du eller noen du kjenner oppleve å bli sagt opp på jobben. Arbeidsforhold er ofte ulike; noen kan trives godt og ane fred og ingen fare, mens andre igjen kan ha opplevd vansker i arbeidsforholdet og føler kanskje på seg at noe er i ferd med å skje. En oppsigelse kan gjerne komme uten forvarsel og fremstå som uforståelig og helt uriktig, og slår gjerne beina vekk under en ansatt som er avhengig av fast inntekt. Plutselig risikerer man å stå uten lønn i en ubestemt periode og må begynne det ofte krevende arbeidet med å finne en ny jobb.

Oppsigelse
En arbeidskontrakt kan enten være tidsbegrenset eller tidsubegrenset. De fleste arbeidskontrakter er ikke begrenset i tid og et slik arbeidsforhold avsluttes normalt med en oppsigelse, enten fra arbeidstaker eller arbeidsgiver. Ved oppsigelse er det vanlig at man fortsetter i jobben og mottar lønn som før, ut oppsigelsestiden. Arbeidsmiljøloven har som minimum 1 måneds oppsigelsestid, men det kan avtales en lenger oppsigelsestid i arbeidskontrakten. Det er relativt vanlig å ha en oppsigelsestid på 3 måneder. Da får både arbeidsgiver tid til å finne en erstatter, og arbeidstaker får tid til å finne en ny jobb.

I Norge nyter arbeidstakere et sterkt vern mot oppsigelse etter loven. Etter arbeidsmiljøloven må det spesielle grunner til før man som ansatt kan sies opp.

Saklig
For at arbeidsgiver skal kunne si opp en arbeidstaker, må det finnes en tilstrekkelig saklig grunn. Oppsigelse fra arbeidsgiver kan fordeles på to hovedgrupper – oppsigelse begrunnet i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold og oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Oppsigelse på grunn av virksomhetens eller arbeidsgivers forhold kan typisk være nedbemanning eller driftsinnskrenkning – som ofte skyldes økonomiske forhold hos arbeidsgiver. Den andre gruppen, som vi skal se litt nærmere på, er oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold. Oppsigelsen blir da en konsekvens av mindre eller større brudd på arbeidsavtalen.

Rent bagatellmessige enkelt­hendelser vil ikke kunne gi saklig grunn til oppsigelse, med mindre slike hendelser over tid og i sum blir mer alvorlige. Noen saklige grunner for oppsigelse kan være: Samarbeidsproblemer, trakassering, illojalitet, ordrenekt, brudd på
taushetsplikten, ugyldig fravær, ugyldig feriefravær, soningsfravær, opphold i fengsel/varetekt, mangelfull vandel, tap av sertifikatet, rusmisbruk, prestasjonssvikt og dårlig arbeidsprestasjon.

Grunnlaget for oppsigelse må være saklig og godt dokumentert. Det er arbeidsgiver som må dokumentere de forhold som oppsigelsen baserer seg på.

Oppsigelsen må også være en forholdsmessig reaksjon. Her er det derfor viktig å se om arbeidsgiver har gitt arbeidstaker en eller flere advarsler, slik at arbeidstaker både blir klar over det uønskede forholdet óg får en reell mulighet til å gjøre noe med det. Loven stiller ikke krav til advarsel, men det følger av lang og fast rettspraksis at det i en etterfølgende tvist vil være viktig for arbeidsgiver å kunne dokumenter at den ansattes feil og mangler i arbeidsforholdet er fulgt opp. I noen tilfeller kan manglende advarsel bety at det foreligger usaklig oppsigelse.

Formkrav
Av loven følger en rekke krav til hvordan oppsigelsen utformes som arbeidsgiver må oppfylle. Oppsigelsen må være skriftlig og skal leveres til deg personlig eller sendes med rekommandert post. Dersom ikke arbeidsgiver har fulgt de strenge formkravene, kan resultatet fort bli at oppsigelsen er ugyldig. Dette kan igjen medføre at du som arbeidstaker har krav på erstatning for det tap du eventuelt har. Loven har også regler om mulighet til f.eks. å kreve forhandlinger med arbeidsgiver og til å fortsette i stillingen. Her er det relativt korte frister som må holdes dersom man ønsker å benytte seg av disse mulighetene.

Ikke formelt oppsagt
I noen arbeidsforhold kan arbeidstaker føle seg fryst ut, eller uønsket på en eller annen måte, gjerne gjennom kommunikasjon med arbeidsgiver. Her kan fort tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bli ødelagt, selv om det ikke foreligger noen skriftlig oppsigelse. Her vil man som arbeidstaker føle seg litt mellom to stoler, og en del arbeidstakere velger å si opp selv. Mitt råd er å kontakte advokat så snart som mulig, når du får en slik opplevelse.

Gratis førstegangskonsultasjon
Når man blir oppsagt, kan man fort føle seg som David i kampen mot Goliat – den store, profesjonelle og ressurssterke arbeidsgiveren mot deg. Kanskje er det første gangen du blir oppsagt og du vet ikke helt hva du skal gjøre. I advokatfirmaet Skivik & Co tilbyr vi nå en gratis førstegangskonsultasjon ut året i oppsigelsessaker. Med en gratis førstegangskonsultasjon har du lite å tape og får en rask og profesjonell vurdering av din sak. Hos oss hjelper vi deg gjerne slik at du får det du har rett på.