fbpx
skip to Main Content
Marit Idsøe Refvem, administrasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank, har nettopp overrakt Ingunn Lyngseth Holme i KUP, det synlige beviset på pengegaven på 1.350.000 og 500.000 til ny minibuss.

Etablererer tilbud for og unge i Søgne og Songdalen

– Dette er en dag hvor vi kan feire samarbeidet på tvers av alle tilbud som finnes for barn og unge. Nå etablerer vi et tilbud for ungdom i Søgne og Songdalen, sier daglig leder Ingunn Lyngset Holme i Kirkens Ungdomsprosjekt, KUP.

 

Som del av kommunesammenslåingen og etter pågang fra skoler og kommunale enheter i Søgne og Songdalen, har KUP søkt støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og fått innvilget 1 350 000 i prosjektmidler til å starte opp KUP Vest i Søgne.

– Nå er vi i gang, sa en svært glad Lyngseth Holme da Marit Idsøe Refvem fra Sparebankstiftelsen SR-Bank kunne overrekke et diplom som viser hva banken nå bidrar med. Om det ikke var nok, kunne hun også overrekke 500 000 kroner til kjøp av en ny minibuss.

– Bussen gjør hverdagen mye enklere ettersom vi henter og bringer ungdommene som er med i de ulike gruppene, sa Lyngset Holme.

Utbredt samarbeid

I dag feirer de samarbeidet som er etablert mellom alle etater og tilbud.

– Sammen kan vi gjøre en forsterket innsats, fremholder Johanne Marie Benitez Nilsen i Kriminalitetsforebyggende team, Yngvild Grummedal, SLT-koordinator (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), konstituert lensmann Harald Hollerud, ved Søgne og Songdalen lensmannskontor og Bente Haugaas Fjelde fra KUP, prosjektleder for KUP-Vest.

KUP har i snart 30 år spilt en viktig rolle i det forebyggende arbeidet rundt barn og unge med utfordringer i Kristiansand. KUP jobber langsiktig for å gi de unge opplevelse av gode felleskap, tilhørighet og spennende aktiviteter, og gjennom deltakelse i grupper ledet av trygge voksne. Målsettingen er at hver enkelt deltaker skal lære å mestre sitt liv på en god måte og samtidig forhindre utglidning til belastede miljøer.

Har lenge ønsket å utvide

Som et resultat av kommunesammenslåingen, ønsker KUP å utvide sitt tilbud til Søgne og Songdalen.
– Vi har over lengre tid hatt samtaler med kommunale tjenester og skoler i Søgne og Songdalen om å tilby KUPs tjenester for dem. Vi er derfor svært takknemlig for at Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker å finansiere oppstarten og driften av et KUP-kontor i Søgne de første to årene, sier daglig leder i KUP, Ingunn Lyngseth Holme.

Sørlandet har store utfordringer knyttet til levekår, og Ungdata-undersøkelsen viser at Søgne har dobbelt så mange fattige barn som fylkes- og landsgjennomsnittet. Songdalen har noe lavere tall, men fortsatt langt over gjennomsnittet. Likeledes er det innenfor psykiske vansker, der begge de tidligere kommunene ligger over landsgjennomsnittet (Ungdata, 2019).

Å gjøre noe sammen

– Vi vet fattigdom og psykiske vansker er alvorlige risikofaktorer å vokse opp med, og med på å hemme deltakelse i samfunnet. KUP Vest vil jobbe aktivt for å redusere relasjonell fattigdom, og forebygge utenforskap hos målgruppen.

Fra å starte som et rent idealistisk arbeid har KUP i dag utviklet seg til et sterkt fagmiljø hvor engasjementet for de unge fremdeles er drivkraften.
– Vi jobber tett sammen med Politiets forebyggende enhet, A-BUP, Kristiansand kommunes innsatsteam og skolene. Erfaringene viser at KUPs arbeidsmetode både utfyller det tilbudet de selv har og i tillegg at vi leverer svært gode resultater, forklarer Lyngseth Holme.

Allerede i gang

Sentralt i KUPs arbeidsmetode er etablering av grupper med faste deltakere som møtes ukentlig og i tillegg drar på turer og opplevelser sammen. Hver gruppe har tre-fem voksenledere. I første omgang er målet å starte to grupper i Søgne.

– For oss i Sparebankstiftelsen SR-Bank er det utrolig flott å kunne bidra til at det gode arbeidet som utføres i KUP kommer flere barn og unge til gode. Vi har fulgt KUP gjennom flere år og støttet dette viktige arbeidet. Stiftelsen har en særlig satsing på oppvekstmiljø og barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. KUP gjør en viktig faglig jobb både som kompetansesenter og som en brobygger mellom instanser. De arbeider med sårbare unge. Med faglig kompetanse og fleksibilitet kan KUP utgjøre en stor forskjell for mange. Vi er stolte over å kunne bidra til at KUP kan vokse ved å etablere seg i Søgne – Songdalen. Dette er områder med levekårsutfordringer hvor det er et stort behov for nettopp KUPs kompetanse, sier Marit Idsøe Refvem, administrasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Støtten fra SR-bank er på 1.350 000, og gjelder et toårig prosjekt for oppstart av KUP Vest. Arbeidet med å starte opp KUP i Søgne er allerede påbegynt.

Oppskriften som KUP driver sitt arbeid etter:

Ingredienser:

 • 10-12 ungdommer
 • 4-5 voksne som er trygge på seg selv, også i møte med andre
 • 1 stor porsjon raushet, tåle å stå i kaos, se mennesket bad atferden
 • 1 klype tålmodighet, vite at man over tid må vise seg tilliten verdig og at endring tar tid
 • 1 teskje tydelighet, på vegne av verdier og meninger – uten å fordømme andre
 • 1 dose fleksibilitet, til omstilling fra lek til alvor og vice versa
 • Legges i en lake av trygghet, både emosjonelt og kulturelt.
 • Bakes inn over lengre tid med kjærlighet, med godhet, ømhet og omtanke

Dryss på med lek, aktiviteter, turer, go-kart, laser tag, klatrepark, Fifa, båtturer, latter, tull og tøys.

Serveres med samtaler og mye god mat.

Fakta om KUP

 • KUP (Kirkens Ungdoms Prosjekt) er initiert som et diakonalt arbeid av Kristiansands menigheter innenfor Den Norske Kirke. KUP har et kristent verdigrunnlag og jobber for et rausere samfunn, hvor mangfold er en viktig verdi.
 • KUP bygger gode og tillitsfulle relasjoner gjennom lek, aktivitet, mat og prat i gruppene. Dette danner grunnlaget for de gode samtalene hvor man også kan ta opp vanskelig temaer. Forskning viser at i sosialt arbeid, er kvaliteten på relasjonen viktigere for endring, enn metoden som brukes.
 • På KUP legges det vekt på å dekke grunnleggende behov, både allmennmenneskelige behov og spesifikke behov hos den enkelte. De fysiologiske behov, behovet for trygghet, kjærlighet, tilhørighet og anerkjennelse er grunnleggende for oss alle. I tillegg skal vi lytte til og forstå hvert menneskes spesifikke behov og tolke adferd, symptomer og reaksjoner som et utrykk for behov
 • I alt arbeid som drives på KUP har vi et fokus på å skape tilhørighet, styrke identiteten og gi opplevelser av mestring

www.kirkensungdomsprosjekt.no

Fakta om Sparebankstiftelsen SR-Bank:

 • Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap.
 • Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen, samt å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
 • Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål.
 • Våren 2020 mottok Stiftelsen ca. 900 søknader og deler ut 50 millioner fordelt på 376 gavemottakere.
– Jeg ser frem til samarbeidet, sier konstituert lensmann Harald Hollerud, ved Søgne og Songdalen lensmannskontor.
Marit Idsøe Refvem, Ingunn Lyngseth Holme, Harald Hollerud og Yngvild Grummedal, SLT-koordinator i Kristiansand kommune (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).
– I dag kan vi feire det gode samarbeidet på tvers av alle tilbud og etater, sier Johanne Marie Benitez Nilsen i Kriminalitetsforebyggende team i Kristiansand kommune.
Back To Top