fbpx
skip to Main Content

Fullmakter i Korona-tider

Koronapandemien har brakt med seg både usikkerhet og nye utfordringer i hverdagen for de fleste av oss.

 

En gruppe som kanskje er aller mest utsatt, er den eldre delen av befolkningen. Mange opplever vanskeligheter med å få utført ærend hos banker og andre instanser, enten på grunn av begrensede åpningstider, eller fordi man selv ikke ønsker å forlate hjemmet av frykt for smitte. Er du i en situasjon som beskrevet over, kan det være både ønskelig og nødvendig å gi fullmakt til at barn eller andre familiemedlemmer skal kunne handle på dine vegne. Det finnes forskjellige typer fullmakter, og nedenfor følger en kort redegjørelse for vanlig fullmakt, fremtidsfullmakt og vedvarende fremtidsfullmakt .

Vanlig fullmakt
I noen tilfeller kan det være nødvendig med en ordning hvor for eksempel barn eller andre familiemedlemmer skal ha fullmakt til å handle på dine vegne, for eksempel overfor banken. Fullmakten kan være begrenset til spesielle handlinger eller avgjørelser, eller av mer generell karakter. En vanlig fullmakt gjelder straks den er opprettet, men vil ikke lenger være gyldig dersom du senere skulle bli alvorlig svekket og ikke i stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel ved demens. For å ta høye for slike situasjoner bør man lage en vedvarende fremtidsfullmakt, se nedenfor.

Fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt skal tre i kraft en gang i fremtiden dersom du blir så dårlig fungerende på grunn av sykdom eller demens at du ikke kan treffe avgjørelser på egne vegne. Når man først er blitt ute av stand til å ta egne beslutninger, er det for sent å etablere en slik fullmakt. For eldre anbefaler vi å få en legeerklæring i forbindelse med opprettelsen av fremtidsfullmakt, som bekrefter at du forstår betydningen av fullmakten, og at din mentale tilstand ikke er svekket på tidspunktet for opprettelsen. Dermed kan du unngå at det senere reises tvil om fullmaktens gyldighet. Særlig viktig er det i situasjoner der fullmakten blir opprettet forholdsvis kort tid før den trer i kraft.«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten». (Lov om vergemål, §78) En fremtidsfullmakt er altså et dokument som gir fullmektigen(e) tillatelse til å opptre på dine vegne, innenfor de rammene som du selv har bestemt. Det kan omfatte både økonomiske og personlige forhold eller den kan begrenses til kun å gjelde bestemte områder.

Dersom du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og skulle komme i en situasjon som beskrevet over, vil du bli satt under offentlig vergemål. Fremtidsfullmakt er altså et privat alternativ til offentlig vergemål, hvor det er fylkesmannen som oppretter verge for deg. Med en fremtidsfullmakt kan du selv «ha hånden på rattet» ved at du har valgt hvem som skal ta avgjørelser for deg, og hva som skal gjøres. For de fleste vil bruk av fremtidsfullmakt være en bedre og mer fleksibel løsning enn vergemål.
For at fremtidsfullmakten skal tre i kraft, må fullmaktsgiver ha blitt så dårlig fungerende av demens eller annen sykdom at man ikke greier å ivare sine interesser på egenhånd. På samme måte som for testament, er det visse form- og vitnekrav som må følges for at fremtidsfullmakten skal kjennes gyldig. Etter vergemålsloven § 84 kan fullmektigen be fylkesmannen om å stadfeste ikraftsettelsen av fremtidsfullmakten. I enkelte tilfeller kan dette være påkrevd overfor tredjepersoner.

Vedvarende fremtidsfullmakt
En vedvarende fremtidsfullmakt trer i kraft straks den er opprettet. Fordelen med vedvarende fremtidsfullmakt er at den først kan brukes som en vanlig fullmakt, og deretter gå over til å fungere som en fremtidsfullmakt når fremtidsfullmaktens ikrafttredelse er oppfylt.

En vedvarende fremtidsfullmakt må oppfylle de samme form- og vitnekravene som en fremtidsfullmakt for at den skal kunne kjennes gyldig som en fremtidsfullmakt.

Det er først når den vedvarende fremtidsfullmakten ikke lenger benyttes som alminnelig fullmakt, men som fremtidsfullmakt, at Fylkesmannen kan stadfeste ikrafttredelsen.I disse koronatider vil en slik vedvarende fremtidsfullmakt for mange være en god løsning, da den kan benyttes som en alminnelig fullmakt frem til du eventuelt blir rammet av alvorlig sykdom eller demens og ikke lenger vil kunne ivareta dine interesser selv.

 

Back To Top