fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Fremtidsfullmakt eller offentlig vergemål?

Fakta:

Synes du det er ­vanskelig å ta opp temaet «Fremtidsfullmakt» med din aldrende mor eller far? Eller tenker du for egen del at det ikke haster? Det er du slett ikke alene om. Og for mange haster det ikke – mange får ikke engang bruk for den. Derfor utsettes oppgaven. Helt til det en dag er for sent.

Dersom du i fremtiden skulle komme i en situasjon hvor du ikke lenger er i stand til å ivareta dine økonomiske og personlige interesser, vil det være to mulige løsninger. 1) Du har på forhånd laget en fremtidsfullmakt, der du selv bestemmer hvem som skal ivareta interessene for deg. 2) Statsforvaltereren (tidl. Fylkesmannen) oppnevner en verge til å treffe avgjørelsene på dine vegne.

Fremtidsfullmakt er altså et privat alternativ til offentlig vergemål og for de fleste en langt bedre og mer fleksibel løsning. Det er liten sannsynlighet for at den offentlig oppnevnte vergen forvalter dine penger og din formue akkurat slik som du selv ville ønsket. Det ligger også begrensninger på hva en verge kan utføre, og det er ofte en lang og byråkratisk prosess både å få oppnevnt en verge og å få statsforvalterens godkjenninger til disposisjoner som er nødvendige.

Ikke bare for alderdommen
Selv om de fleste tenker på fremtidsfullmakt i forbindelse med alderdommen, så kan ulykker eller alvorlig sykdom ramme i alle aldre og gjøre deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Det er derfor viktig å tenke gjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Bør omfatte alle forhold.
For at et offentlig vergemål ikke skal være nødvendig, må det være opprettet en fremtidsfullmakt som omfatter alle områder der fullmaktsgiver har behov for bistand, dvs. både økonomiske og personlige områder.Dersom fremtidsfullmakten er begrenset, og det skulle oppstå uforutsette spørsmål, kan løsningen bli at du må ha et vergemål som løper parallelt med fremtidsfullmaktsforholdet.

Kreves godkjennelse
Her er noen eksempler på disposisjoner som krever statsforvalterens godkjennelse: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, låneopptak og pantsettelse, kausjon, fraskrivelse av rettighet til eiendom, f.eks. veirett eller odelsrett, tegne livsforsikring, gi bort/ selge løsøre av større/affeksjonsmessig verdi, utdeling av arveforskudd/gave.

Risiko for at formuen blir låst
Driver du egen virksomhet og får oppnevnt offentlig verge, kan du risikere at formuen din blir låst når statsforvalteren overtar ansvaret for virksomheten og midlene dine. I en fremtidsfullmakt kan du derimot bestemme hvem som skal følge opp driften når du selv ikke i stand til det. Du har dermed mulighet til å «skreddersy» gode løsninger ut fra dine ønsker, f.eks. bestemme at eiendom/virksomhet skal selges og at formuen fristilles så den kan komme familien til gode. I tillegg vil det kunne hindre konflikter og krangling om hva som skal skje med virksomhet, bolig og hytte.

Kjøp og salg av eiendom
Kjøp og salg av eiendom vil kreve samtykke fra statsforvalteren dersom du er under vergemål. Selv om mor eller far er blitt dement og kommet på sykehjem, er det ingen automatikk i at deres bolig kan selges. Den tomme boligen vil ofte være en ren utgiftspost, men kan ikke selges uten godkjenning fra statsforvalteren.

Ved en fremtidsfullmakt står man fritt til selv å bestemme hva som skal skje med boligen og eventuelt salgssummen dersom denne skal selges.

Arveforskudd ved vergemål
Det er strenge regler for utdeling av arveforskudd. Er dette spørsmålet aktuelt, må begrunnet søknad sendes til statsforvalteren. En offentlig oppnevnt verge vil være inhabil til å dele ut arv til seg selv. Det samme gjelder om vergen er nært beslektet eller forbundet med mottakeren. Normalt vil det da oppnevnes en midlertidig verge som vil ta stilling til søknaden og, hvis statsforvalteren samtykker, sørger for utdelingen. Ved en fremtidsfullmakt kan du selv regulere hvordan dette skal skje.

Gaveutdeling
Utdeling av «større beløp» krever statsforvalterens godkjenning. Hva som er et større beløp må vurderes konkret i den enkelte sak, vergehavers økonomiske situasjon er avgjørende. Ved tvil, anbefales det å rådføre seg med Statsforvalteren.

Har man utarbeidet en fremtidsfullmakt kan man i denne – som for arveforskudd – bestemme om, hvordan, til hvem og i hvilket omfang gaver skal kunne gis.

Pass på formkravene!
Fullmakten må oppfylle strenge formkrav. Er ikke disse oppfylt, risikerer du at fullmakten blir kjent ugyldig når den sendes Statsforvalteren for stadfesting. Det er også viktig at det presiseres grundig hva den omfatter, så det ikke kan være noen tvil om hva som faller innenfor eller utenfor fullmakten. Å informere fastlegen om fremtidsfullmakten og om hvor den oppbevares, kan også være fornuftig dersom du har få nære pårørende.

Noen fullmaktsgivere benytter seg av maler og eksempelfullmakter funnet på internett. Generelt vil jeg ikke anbefale det. Mangelfulle eksempler/maler kan gi en falsk trygghet. Dersom fullmakten skal være et reelt alternativ til vergemål, vil det for de aller fleste være behov med mer presise og individuelt utformede fullmakter. Det er dessverre alt for mange eksempler på at dårlige og lite gjennomtenkte fremtidsfullmakter som viser seg å ikke være egnet til det formål de er tiltenkt den dagen man virkelig trenger fullmakten.
Å få hjelp av en advokat som sørger for at fullmaktens innhold og omfang er dekkende, vil for de fleste være det anbefalte alternativ.

Back To Top