fbpx
skip to Main Content

Nasjonale prøver 2021: Elevene presterer bedre i engelsk på 5. trinn

Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevenes ferdigheter i engelsk har blitt noe bedre de siste to årene, mens de er stabile i lesing og regning. På 8. trinn er det få endringer i elevenes prestasjoner det siste året.

 

Hovedfunn 5. trinn

 • Elevenes prestasjoner i engelsk har blitt bedre de siste to årene.
 • Det er i snitt ingen store endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing eller regning.
 • Guttene presterer bedre enn jentene i regning og engelsk, mens i lesing er det motsatt. Dette er i tråd med tidligere års resultater.
 • Guttene presterer bedre i regning og engelsk sammenlignet med i fjor.
 • Jentene presterer litt svakere i år sammenlignet med i fjor i regning og engelsk.
 • Prestasjonsforskjellen mellom gutter og jenter i regning har økt, og er i 2021 den største siden trendmålingen startet i 2014.

Hovedfunn 8. trinn

 • Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk fra vi startet å måle utvikling over tid og frem til 2021.
 • Guttene presterer litt bedre enn jentene i regning, mens i lesing er det motsatt. I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt. Dette er i tråd med tidligere års resultater.
 • Guttene presterer noe sterkere i regning og engelsk i år sammenlignet med i fjor.
 • Jentene presterer noe svakere i regning sammenlignet med i fjor.

Fakta om nasjonale prøver

 • Denne høsten gjennomførte rundt 60 000 elever på 5. trinn og omtrent 60 000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte cirka 60 000 elever på 9. trinn de samme prøvene som 8. trinn i lesing og regning.
 • Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for læring på tvers av fag. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning. Resultatene fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.
 • Prøvene er obligatoriske og gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn.
 • Små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenligner gjennomsnittsresultater basert på få elever.
 • Resultatene fra nasjonale prøver blir publisert på en skala der det nasjonale gjennomsnittet ble satt til 50 skalapoeng da vi startet å måle utvikling over tid.
 • Elevene blir ut ifra antall skalapoeng fordelt på ulike mestringsnivåer. Det er tre mestringsnivå på 5. trinn og fem mestringsnivåer på 8. og 9. trinn.
 • Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng. På udir.no finner du beskrivelser av mestringsnivåene og poenggrensene for disse.
 • Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.
Back To Top