fbpx
skip to Main Content

– Skyt ikke en sangfugl

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

 

Hvorfor skal det være lov å skyte sangfugler? I slutten av oktober ble utenlandske jegere tatt med nesten to tusen rødvingetrost og gråtrost som de hadde skutt. Naturvernforbundet krever nå at all jakt på sangfugler blir forbudt.

 

Nyheten om at tre italienere var tatt med 2027 troster, hvorav 10 måltroster og 31 svarttroster skapte store medieoppslag og vakte sterke reaksjoner. Jegerne ble stanset av Statens naturoppsyn (SNO) og tolletaten i Agder. To av de tre jegere manglet jaktkort. Å jakte uten jaktkort og skyte arter som ikke er jaktbare, slik som måltrost og svarttrost, er ulovlig. Det er prisverdig at denne ulovlige jakten ble slått ned på.

Ubegrenset jakt på sangfugler

De tre italienerne hadde skutt nesten 2000 gråtroster og rødvingetrost. Dette er arter det faktisk er lov å skyte i Norge. I dag kan alle som ønsker det gå ut og skyte gråtrost og rødvingetrost, hvis man løser jaktkort i et område. Det er ingen kvote på slike fugler, du kan skyte så mye du bare orker av disse pene, små sangfuglene. Det er et alvorlig paradoks.

I 2016 fikk vi innført jaktforbud på måltrost og svarttrost i Norge. Til tross for dokumentert nedgang i bestandene hadde Miljødirektoratet foreslått at jakt på måltrost, svarttrost, rødvingetrost og gråtrost skulle være lovlig. Etter store protester fra blant annet Naturvernforbundet, ble det forbud mot skyting av svarttrost og måltrost. Men det er fortsatt lov å skyte gråtrost og rødvingetrost.

Jegerforbund og bondelag vil ha jakt

Nå går det heldigvis også mot et jaktforbud på gråtrost og rødvingetrost i Norge. I Miljødirektoratets forslag til nye jakttidsforskrifter for perioden 2022-2028 foreslås det å forby jakt på gråtrost og rødvingetrost. Det skulle bare mangle! Dette er et forslag som Naturvernforbundet gir sin hele og fulle støtte og som vi også ved tidligere høringer har bedt om. Fremdeles presser enkelte aktører på for at det skal være lov å skyte våre små sangfugler. Både Norges Skogeierforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Bondelaget sier i sine høringsuttalelser at de ønsker å opprettholde jakt på gråtrost og rødvingetrost. Naturvernforbundet mener at jakt på disse fuglene må opphøre for godt. 

Økosystembasert forvaltning

Naturvernforbundet ønsker en helhetlig økosystembasert naturforvaltning. Den må bygge på et faglig og solid kunnskapsgrunnlag, hvor jakt og jaktbare arter inngår som sentrale deler av vurderingene. Det er et paradoks at gråtrost og rødvingetrost, som alt annet jaktbart vilt, forvaltes av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Mens svarttrost og måltrost og andre arter det ikke er lov å skyte forvaltes av Klima- og miljødepartementet (KLD). Naturvernforbundet mener all natur må forvaltes samlet av en overordnet miljømyndighet, KLD. Dette er ikke minst viktig for å komme bort fra forvaltningen av enkeltarter som vi tydelige ser negative effekter av for elg og hjort. Hjorteviltforvaltningen har i altfor stor grad kun hatt kjøtt og jakt som eneste fokus. Det er dårlig naturforvaltning, og det er uheldig for natur og artsmangfold.

Nei til jakt på ekorn

Derfor har vi gitt en rekke innspill til Miljødirektoratet angående jakt og nye jakttider i Norge for perioden 2022-2026. Der foreslås også forbud mot å skyte heilo og ærfugl, noe Naturvernforbundet støtter. Vi mener at det er meningsløst at det fortsatt skal være jakt på dyr som ekorn, og vi er sterkt kritiske til at drektige beverhunner skal kunne skytes, slik myndighetene legger opp til.

Jakt må kun skje på arter der folk forstår at det har en mening, for eksempel i form av kjøttverdi eller for å begrense økologisk uforsvarlig høye bestander som hos elg og hjort. Uetisk jakt, skyting av sangfugler for moro skyld, eller skyting av ekorn, heilo og arter i sterk bestandsnedgang har ingen mening. Slik vil også bare øke mistilliten til jakt som hobby og rekreasjonsform.

Arnodd Håpnes,
Fagleder naturmangfold
Naturvernforbundet
Back To Top