fbpx
skip to Main Content

Kristiansand kommune:

Høring om kommunens arealdel i alle bydeler i januar og februar

Den 25. januar kl. 18.20 inviteres publikum til møte i det gamle rådhuset på Nodeland for å komme med innspill til den nye arealplanen i Kristiansand kommune. I Søgne gjennomføres høringsmøtet den 31. januar. Høringsmøtene er åpne for alle.

 

Formannskapet vedtok i sitt møte den 12. oktober i fjor å sende forslaget til kommuneplanens arealdel for 2023-2034 på høring og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. I ettertid har kommunens administrasjon sendt ut forslaget til offentlige myndigheter, organisasjoner og velforeninger og alle øvrige som har sendt innspill til planarbeidet. I tillegg er brevet sendt til grunneiere av eiendommer der det er gjort større endringer i plankartet sammenlignet med gjeldende arealdeler av kommuneplanen og kommunedelplaner, uten at det er basert på arealinnspill.

På nettsiden til Kristiansand kommune finnes det oversikt over dokumenter der de ulike arealinnspillene er oppsummert og administrasjonens vurdering av innspillene. Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for den fysiske utviklingen av Kristiansand kommune. De politiske føringene er at målet med planforslaget er å skape et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn, hvor det er attraktivt å bo, studere og arbeide.

Formannskapet har vedtatt at flere områder og noen bestemmelser skal høres i to alternativ. Områdene som høres med alternativt arealformål og alternative bestemmelser er beskrevet i et eget dokument. I plankartet er områdene som høres i to alternativ vist med rød stiplet linje. Arealformålet er tilpasset øvrige deler av plankartet. Det innebærer blant annet at områder som spilt inn som boligområder eller fritidsbebyggelse er vist som bebyggelse og anlegg.

Det ligger trykte eksemplarer av planforslaget til gjennomsyn på innbyggertorgene i Rådhuskvartalet i Kvadraturen, på Tangvall og på Nodeland, hovedbiblioteket i Kvadraturen og biblioteket i Vågsbygd, Joker Finsland, Joker Tveit og Strømmehaven i Randesund.

Høringsperioden er fra 14. januar til 5. mars 2023.

Etter høringsfristen vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått. Planforslaget vil kunne bli endret før det det legges fram til politisk behandling. Det er bystyret som skal vedta den endelige planen. Det vil gå frem av saksdokumentene hvordan høringsuttalelsene er vurdert. Kommunen inviterer til bydels- og temamøter om planforslaget på Nodeland 25. januar, i kommunestyresalen og kantina i tidligere rådhuset, Vågsbygd 26. januar i aulaen i Vågsbygd kultursenter, Tangvall 31. januar i kommunestyresalen i tidligere rådhuset, Randesund 1. februar i aulaen på Strømme skole, Kvadraturen 2. februar i amfiet i rådhuskvartalet.

Alle møtene er åpne fra kl.17:30. Programmet starter kl.18:00.

Back To Top