fbpx
skip to Main Content
I løpet av februar vil arbeidene skje i rundkjøringen på nordsiden av E18, hvor rundkjøringen og tilhørende armer utvides og tilpasses. Foto: Trine Foss Salvesen, Statens vegvesen.

Ny vei Timenes-Hamresanden: Er kommet godt i gang

Arbeidene med å anlegge ny gang- og sykkelsti på riksvei 41 Timenes-Hamresanden og nye rundkjøringer er kommet godt i gang.

Av Ivar Eidsaa

– Vi var i gang med prosjekteringen 1. september 2022, hele jobben skal være gjort i løpet av 22 måneder, sier Kristen Homme fra TT Anlegg som har fått oppdraget med å anlegge ny gang- og sykkelveg fra Timeneskrysset til Hamresanden og bedre fremkommelighet på ny tofelts veg med midtrekkverk til Lauvåsenkrysset.

Det er et betydelig arbeid som nå gjøres for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående, syklende og biltrafikken. Prosjektet har en ramme på 159 millioner kroner.

Kontrakten innebærer at ny riksvei 41 på hele strekningen fra Timenes-krysset til Hamresanden Terrasse, anlegges som tofelts veg med midtrekkverk og vegbredde på totalt 12,5 meter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Prosjektet er stort, og har en ramme på 159 millioner kroner, sier prosjektleder i TT Anlegg, Kristen Homme.

Rundkjøringene utvides
Ved Timenes utvides eksisterende rundkjøringer. Mellom Timenes og Hamresanden planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

I Timenes-krysset blir avkjøringsfeltet på E18 i østgående retning forlenget med omtrent 250 meter for å unngå kødannelse på E18. Det blir også en forlengelse av gang- og sykkelkulverten under E18 for å bedre fremkommeligheten og det blir ny busslomme.

Kapasiteten mellom den første rundkjøringen i Barstølveien rett etter avkjørselen ved E18 og rundkjøringen der riksvei 41 starter, får et ekstra kjørefelt, hvor trafikk som skal til det nye industriområdet eller videre mot Hamresanden kjører i høyre felt, og trafikk som skal vestover inn mot Kristiansand får sitt.

Blir 3,5 meter bred
De to rundkjøringene utvides og flyttes noe. Omkringliggende veier og øvrig infrastruktur tilpasses til de utvidede og rundkjøringene som flyttes.

Gang- og sykkelveien fra Timenes og frem til Hamresanden Terrasse blir 3,5 meter bred. Denne anlegges på venstre side av riksvei 41 fra Timenes og innover, og fortsetter over gang- og sykkelveibroa ved Lauvåsen, og skal deretter gå på høyre side av riksvegen frem til Hamresanden Terrasse. Deler av eksisterende vei ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang- og sykkelveien på innsiden.

Arbeidene er krevende all den tid gang- og sykkelstien etableres i et område med myr, sump og kvikkleire.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Illustrasjonen viser hva prosjektet omfatter.

Trafikken påvirkes ikke
Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er glad for at utbedringen av veien nå er i gang, til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

– Sammen med entreprenør skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen, samt alle trafikantene i området under byggeperioden, sier Nicolaisen i en pressemelding fra Vegvesenet.

Arbeidene vil i mindre grad påvirke trafikkavviklingen. Under hele anleggsfasen skal busstoppet på E18 og tilhørende gang- og sykkelveinett være i drift i hele anleggsfasen, og riksvei 41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden.

I løpet av februar vil arbeidene skje i rundkjøringen på nordsiden av E18, hvor rundkjøringen og tilhørende armer utvides og tilpasses. Foto: Trine Foss Salvesen, Statens vegvesen.
Back To Top