fbpx
skip to Main Content
Miljøvernsjef Stein Erik Watne er også  leder for juryen til Folkets klimadugnad. Foto: Kristiansand kommune. Foto: Helene Iglebæk.

Folkets klimadugnad – søk støtte til ditt klima- og miljøtiltak

– Vi må jobbe sammen for å nå klima- og miljømålene som er satt for 2030. Derfor ønsker vi å støtte de som har gode ideer til tiltak, forteller miljøvernsjef Stein Erik Watne. Nå kan du søke midler fra Folkets klimadugnad. Søknadsfristen er 1. mars.

 

Folkets klimadugnad er en tilskuddsordning som skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden. Det kan søkes om tilskudd fra 5.000 til 50.000 kroner.

Prosjekter som støtter Kristiansands klima- og miljøstrategi

Nylig har Kristiansand vedtatt en ny klima- og miljøstrategi.

– Denne gjelder for hele Kristiansands-samfunnet og alle må jobbe sammen for å oppnå målene i strategien. Derfor vil Folkets klimadugnad særlig støtte tiltak som bygger opp under målene i strategien. Vi oppfordrer personer, lag og foreninger til å tenke nytt og innovativt om hvordan man selv kan bidra til å nå klima- og miljømålene, sier Watne.

Den nye klima- og miljøstrategien som politikerne vedtok 18. januar i år, er en veiviser for hvordan lokalsamfunnet i Kristiansand skal jobbe strategisk og effektivt frem mot en overgang til et lavutslippssamfunn, og nærme seg en sirkulær økonomi hvor ressursene kan gjenvinnes, med fokus på tre mål:

 • Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030
 • I Kristiansand oppnår kommune og innbyggerne mer med mindre ressursbruk
 • Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet

Klimaomstillingsarbeidet vil kreve innovative løsninger,  samskapning og samarbeid mellom kommunen, offentlige aktører, universitetet/forskningsmiljøer, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne.

 Hovedsatsingsområdene

I strategien trekkes det frem syv områder det skal satses på:

 1. Arealbruk og naturmangfold
 2. Mat og jordbruk
 3. Grønn mobilitet og logistikk
 4. Bærekraftig steds- og eiendomsutvikling
 5. Forbruk og avfall
 6. Grønn omstilling i næringslivet
 7. Klimaledelse

Miljøuka 2023 – søk støtte fra Folkets klimadugnad

5. – 11. juni går årets miljøuke av stabelen. Det er et stort samarbeidprosjekt mellom kommunen, flere bedrifter, organisasjoner og innbyggere.

Årets tema er biologisk mangfold, og setter fokus på alt liv i naturen – både dyr og planter, og menneskenes påvirkning som truer dette.

– Under Miljøuka ønsker vi at organisasjoner og innbyggere kan delta med sine egne prosjekter og arrangementer også. Derfor er det mulig å søke Folkets klimadugnad om støtte til initiativer under Miljøuka, sier Stein Erik Watne.

Det biologiske mangfoldet er spesielt utsatt for arealtap og endring. Temaet i årets miljøuke er spesielt knyttet til bærekraftsmålene 12-15, som kalles miljømålene:

 • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • 13: Stoppe klimaendringene
 • 14: Liv under vann
 • 15: Liv på land

– Vi håper at mange vil være med på å sette fokus på disse temaene under Miljøuka 2023, sier Lars Verket, koordinator for Miljøuka 2023.

Aktiviteter eller tiltak som kan få tilskudd

 • Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
 • Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
 • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka

Det kan ikke gis tilskudd til følgende aktiviteter eller tiltak

 • Ordinær drift og vedlikehold
 • Allerede gjennomførte tiltak
 • Kommersielle tilbud
 • Tiltak som dekkes av andre kommunale tilskuddsordninger

KORT FORTALT

 • Bystyret har bevilget 50. 000 kroner i 2023 og 2024 til Folkets Klimadugnad. 
 • Hensikten er å bidra til at innbyggernes egne klima- og miljøtiltak kan gjennomføres.
 • Det kan søkes om tilskudd fra 5.000 til 50.000 kr.
 • Enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger kan søke.
 • Søknadsfrist er 1. mars 2023

Dersom det er noe du eller ditt lag eller forening lurer på, kan Elin Osnes Strand eller Anne Line Gangså Tørresen i Kristiansand kommune kontaktes:

elin.osnes.strand@kristiansand.kommune.no

anne.line.gangsa.torresen@kristiansand.kommune.no

Back To Top