fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi, uke 21 – 22

Vi gir deg en oppdatering på smått og stort av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Millioner til områdesatsing i området Kvadraturen – Eg

Området Kvadraturen – Eg blir tildelt fem millioner hvert år for de neste fem årene. Det begrunnes med at området har relativt høye levekårsutfordringer. Dette skal involvere innbyggere og andre interessenter i å få til en samlet utvikling av området og inngår i et samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Områdesatsingen starter høsten 2023 og vil vare til høsten 2028.

Midlene skal bidra til mer effektiv bruk av statlige og kommunale midler og til varig endring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst. Kommunen presiserer ikke hva denne satsingen innebærer, men sier at målet er å få til et bedre, helhetlig tjenestetilbud innen oppvekst, helse, kultur og fritid i området.

De vil utvikle sosiale aktiviteter for å skape en helsefremmende, klimavennlig bydel med sambruk av bygg og byrom som vil gjøre området mer attraktivt å bo og leve i.

Negativt driftsresultat for kommunen

Kommunens netto lånegjeld er på 8,0135 mrd. kroner ved årsskiftet, og er under lånetaket på 8,5 mrd. kroner. Dette kommer frem av årsrapporten for 2022 som ble lagt frem den 10. mai. Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på 98,8 mill. kroner (korrigert netto driftsresultat). Det er 108,9 mill. koner bedre enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er økt skatteinngang på slutten av året.

Alle områdene utenom Oppvekst og Helse og mestring, brukte mindre penger enn budsjettert. Helse og mestring brukte på 57,3 mill. kroner mer enn budsjettert, og Oppvekst hadde et underskudd på 84,2 mill. kroner. Det blir krevende for disse to områdene å jobbe mot budsjettbalanse i 2023.

Flere i jobb

Det har vært en økende andel i jobb de siste årene, og i 2022 var andelen på 67 % i Kristiansand. Til tross for en økning, ligger Kristiansand fremdeles under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for sammenlignbare storbykommuner (ASSS) som begge lå på 69%. Arbeid for å fortsatt øke andelen i jobb vil være viktig i Kristiansand, og selv små endringer vil gi store gevinster.

Back To Top