fbpx
skip to Main Content

Når har du rett til gratis bistandsadvokat?

Fakta:

Adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co
Markensgate 8 – 4. Etasje
Inngang fra Dronningens gate

Dersom du har blitt utsatt eller forsøkt utsatt for visse typer voldsforbrytelser eller sedelighets­forbrytelser, har du krav på bistandsadvokat på det offentliges regning.

Eksempler på slike forbrytelser kan være voldtekt, incest eller andre seksuelle overgrep, familie­vold, trusler i nære relasjoner, mishandling, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og brudd på besøksforbud.Pårørende kan også ha krav på bistandsadvokat. Det gjelder i saker hvor offeret er under 18 år. Det kan også i andre alvorlige tilfeller oppnevnes bistandsadvokat for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Anmelde?
Om du har vært utsatt for noen av de nevnte forbrytelser som gir krav på å få dekket bistands­advokat av det offentlige, vil denne retten også gjelde før anmeldelse er inngitt til politiet. Mange er usikre på om de vil anmelde forholdet eller ikke, og vil gjerne rådføre seg med en advokat før de tar beslutningen.Det er mange grunner til at man bør anmelde overgrep/voldsforbrytelser, både for den fornærmede selv og for samfunnet rundt. Noen av grunnene kan være:

• Å få gjerningspersonen straffet

• Gjerningspersonen kan ha utført overgrep mot andre

• Hindre gjerningspersonen i å begå nye overgrep

• Anmeldelse er et vilkår for å få voldsoffererstatning

•Anmeldelse blir for mange en viktig del av rehabiliteringsprosessen

• Utgifter til advokat dekkes fullt ut av bistandsadvokatordningen
Velger du å ikke anmelde, vil du fortsatt ha krav på gratis bistand og rådføring med advokaten.

Valg av bistandsadvokat
Bistandsadvokat oppnevnes av retten. Dersom du ikke har ønske om en bestemt advokat, vil en av de faste bistandsadvokatene bli oppnevnt. Men du står fritt til å velge advokat selv så lenge dette ikke fører til vesentlig forsinkelse for saken. Det er stor forskjell på kompetanse og erfaring, og du bør derfor finne den bistandsadvokaten som har høy faglig kompetanse og som har mest erfaring innen det forholdet du er blitt utsatt for. Det er også viktig å finne en bistandsadvokat som faktisk har tid til å ivareta dine interesser på beste måte.

Bistandsadvokatens rolle
En bistandsadvokats oppgave er å ivareta fornærmedes interesser og rettigheter i forbindelse med en straffesak. Dersom du velger å anmelde, vil advokaten hjelpe med å utforme anmeldelsen samt bistå under etterforskning og i en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten skal varsles om og har rett til å være til stede i alle rettsmøter. Bistandsadvokaten kan også være til stede under avhør og andre etterforskningsskritt som åstedsbefaringer, rekonstruk­sjoner og lignende. Ved avhør av fornærmede og etterlatte skal bistandsadvokaten ivareta fornærmedes interesser i saken. Bistandsadvokaten kan for eksempel protestere på spørsmål som ikke angår saken eller blir stilt på en uheldig måte. Bistandsadvokaten har også rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede eller etterlatte.

Videre kan bistandsadvokaten innkalle vitner og fremlegge bevis. Under straffesaken kan advokaten på vegne av fornærmede stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

Erstatningskrav
En annen viktig oppgave til bistandsadvokaten er å fremme erstatningskrav overfor gjerningspersonen. Typiske erstatningsposter vil være erstatning for økonomisk tap og erstatning for tapt livsutfoldelse (menerstatning) ved større skader. Ofte kan det også være aktuelt med erstatning for «tort og svie», såkalt oppreisningserstatning.

Dette er et sivilt krav som blir behandlet samtidig som straffesaken. Fornærmede kan bli tilkjent erstatning selv om saken ender med å bli henlagt hos politiet, eller om gjernings­personen ikke blir dømt for forholdet. Dette skyldes at beviskravet i sivile saker er lavere enn beviskravet i straffesaker.

Dersom du har krav på erstatning er det i utgangspunktet gjernings­mannen som blir dømt til å betale denne. Ofte er situasjonen at gjerningsmannen ikke har mulighet til å betale noen erstatning. Da kan erstatningen oftest kreves fra Kontoret for Voldsoffererstatning som forskutterer (legger ut) for gjerningsmannen.

Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav, kan det være lurt å oppsøke advokatbistand for å få en vurdering av saken så raskt som mulig.

Back To Top