fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Hva skal til for at jeg kan kreve naboens trær fjernet?

Fakta:

Trær på naboeiendom er en velkjent kilde til konflikt. Det er såpass aktuelt at naboloven har egne regler om hvilke hensyn man må ta som nabo, og hva man kan gjøre dersom naboens trær er til sjenanse.

Den klassiske situasjonen er huseier som opplever at trær på naboeiendom skygger store deler av dagen, hindrer utsikten fra egen tomt eller utgjør en fare for egen eiendom og dermed ønsker dem fjernet. Eieren av treet ønsker imidlertid å beholde det, av grunner som at det verner mot innsyn, at det er et gammelt tre med nostalgisk og kulturhistorisk verdi, eller av andre grunner.

Dersom naboene ikke klarer å komme til enighet om beskjæring/felling av det aktuelle treet, kan man bruke nabolovens regler for å få løst saken. Vi vil her gi en kort redegjøring for lovens utgangspunkt.

Naboloven
Naboloven er bare én av flere lover som regulerer naboforhold, men i denne artikkelen er det naboloven og dens bestemmelser om trær vi vil fokusere på. Som en alminnelig regel om naboforhold sier § 2 at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller ­u­nødvendig er til skade eller ulempe på nabo­eiendom. «Skade» kan være skade på eiendommen men også skade på (eller fare for skade på) personer som befinner seg på eiendommen. Ulempe kan for eksempel være lukt, støy, innsyn osv. I tillegg til den generelle bestemmelsen i nabolovens § 2, er det en rekke sær­bestemmelser som tar for seg det som kan være typiske kilder til konflikt i naboforhold. En av gjengangerne i nabokonflikter er trær, og derfor har vi en egen bestemmelse om trær i loven, § 3. Ifølge § 3 er det 3 vilkår som må være oppfylt for at en nabo skal kunne kreve et tre fjernet eller beskåret;

• Treet står nærmere «hus, hage, tun eller dyrka jord på nabo­eiendommen enn 1/3 av høyden på treet.
• Treet er til skade eller særlig ulempe for naboen
• Det er ikke av stor betydning for eieren eller «naturmangfoldet på stedet» å ha treet stående.

Når det gjelder avstandsgrensen, er det altså avstanden til hus, hage, tun eller lignende som er avgjørende – ikke avstanden til gjerdet eller nabogrensen. Med «hage» menes opparbeidet hage, og i villastrøk der hagen gjerne begynner på din side av gjerdet, vil det i praksis ofte være gjerdet som gjelder. Merk at hekker og annen vegetasjon under 2 meter er unntatt. Trær som er plassert på selve nabogrensen anses for å være i sameie, og en eventuell tvist knyttet til slike trær må løses etter sameieloven. Vilkåret om at treet ikke må være til særlig skade eller ulempe, vil bli gjenstand for en konkret vurdering. Vi ser av rettspraksis at det kreves mer enn bagatellmessige forhold før bestemmelsen kommer til anvendelse, og bevisbyrden ligger på naboen som ønsker treet fjernet. For eksempel kan et høyt og gammelt tre som man frykter kan velte over hus og hage utgjøre en slik skade og ulempe. Det samme kan gjelde et tre som skyggelegger tomten din eller fare for nedfall av store greiner e.l. Eiers særlige nytteverdi av treet vil også bero på en konkret vurdering. En slik nytteverdi kan f.eks. være at treet verner mot vind eller innsyn.

Økonomisk ansvar
-Hvis et tre som står på din eiendom faller over naboens tomt og gjør skade på hus og eiendom, kan du bli økonomisk ansvarlig for skadene som er påført. Naboloven er streng på dette feltet, og det er i utgangs­punktet et objektivt ansvar (ansvar uten skyld). Det finnes unntak fra det økonomiske ansvaret, der eier av treet er fullstendig «uten skyld». Men i praksis vil det kun være snakk om hendelser som kommer inn under det vi omtaler som force majeure eller «Guds hånd». Dette innebærer naturfenomen som ikke kan forutsees.

Går treet over ende på grunn av råte eller høy alder vil det ikke bli ansett som en hendelse man ikke kunne forutse. Det samme gjelder dersom du er uheldig under felling eller beskjæring, eller hvis du har latt være å forebygge skader dersom du visste at treet var i dårlig forfatning.

Som nevnt er trær på nabo­eiendom en gjenganger i nabotvister, og dersom du ikke får naboen til å beskjære eller fjerne trærne frivillig, er det beste å søke bistand hos en advokat. Det man ikke må gjøre, er å ta saken i egne hender og beskjære eller felle trær på andres eiendom! Selvtekt er å anse som skadeverk og kan være både straffbart og medføre erstatningsansvar. Vi husker vel alle historien som var mye omtalt i media i 2018. Her tok en lei nabo loven i egne hender og kuttet naboens uthus i to fordi det var plassert over grensen. Etter to runder i rettsapparatet endte den leie nabo med å måtte sone 120 dager i fengsel og betale en erstatning på kr 734 000.

 

Back To Top