fbpx
skip to Main Content
Adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

– Tillit er samfunnets lim

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Norges viktigste verdi og konkurransefortrinn er tillitskulturen, at vi stoler på hverandre, på institusjonene og myndighetene. Høy grad av tillit gjør at transaksjoner og prosesser kan gjennomføres raskere og rimeligere. Den bidrar også sterkt både til velferden og kulturen vi har i Norge.

 

Gevinsten av høy tillit er stor og uvurderlig for å bevare det velfungerende samfunnet vi er en del av. Derfor er det så avgjørende at den pleies og styrkes.
Tillit har flere positive effekter som vi i det daglige kanskje ikke er så bevisste på. Forskning viser at tillit fører til mer utveksling av informasjon, åpenhet, engasjement og innsatsvilje, fleksibilitet, læring, lettere konfliktløsning og høyere grad av samarbeid og ytelse. Verdier som gjør Norge til et trygt og godt samfunn å leve i.

Tillit er viktig for fellesskapsfølelse, vilje til å betale skatt og oppslutning om velferdsstaten.
Felles referanseramme og verdier er viktig, men alene ikke nok. Det må også være forsvarlig kontroll på at lov- og regelverk forstås og etterleves, og at det er gode interne rutiner for å forebygge både utilsiktede feil og juks. Oppdagelsesrisikoen må i tillegg være tilstrekkelig høy. Er tilliten blind, er det stor risiko for at den vil forvitre over tid. Derfor må tilliten være årvåken.

Tilliten utfordres hver dag

Økt globalisering endrer vare- og tjenestestrømmer, og gir friere flyt av kapital og arbeidskraft. Det gir mange positive og nyttige impulser til samfunnet, men også noen utfordringer.

Grenseoverskridende kriminalitet er et økende problem. Aktørene opererer gjerne gjennom selskaper som fremstår som legitime og lovlige i myndighetenes registre. Slik kriminalitet utfordrer vår tillitskultur og svekker evnen til å finansiere velferden. Den truer også drift og arbeidsplasser i seriøse virksomheter.

Fellesnevneren er utilstrekkelig kontroll

Vi må ha åpenhet og informasjonsdeling mellom ulike offentlige etater. I tillegg må det satses på effektive kontroller, både fra myndighetene og gjennom uavhengig revisjon av selskapsinformasjon. Pliktig revisjon bør i tillegg vurderes for selskaper i risikobransjer, og ikke bare som i dag, hvor det utelukkende er inntekt, balansesum og antall ansatte som avgjør om du må ha revisjon. Det vil ha en betydelig preventiv effekt, og øke sannsynligheten for at både utilsiktede feil og misligheter avdekkes tidlig.

Uavhengig revisjon er en bærebjelke i vårt tillitsbaserte samfunn. I 2020 gjennomførte Opinion en stor omdømmeundersøkelse som viser at det er skyhøy tillit til revisorer og jobben revisor gjør i det norske samfunnet.
Revisor er på mange måter velferdssamfunnets portvokter. Oppdraget er å sikre at vårt unike norske tillits- og velferdssamfunn bevares og styrkes. Et oppdrag vi som bransje med ydmyket tar på største alvor.

Back To Top