fbpx
skip to Main Content

Mye penger til frivilligheten: Fire tilskuddsordninger utlyses

Trenger din organisasjon støtte til gode ideer og tiltak? En rekke av kommunens tilskuddsordninger har søknadsfrist i mars.

 

Nå oppfordres lag og foreninger å søke, spesielt kan lag og foreninger i tidligere Søgne kommune og Songdalen kommune søke, da det er mer penger i tilskuddsordningene enn det som var tilfellet tidligere.

Vil skape en god kommune for alle

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Fire av kommunens tilskuddsordninger har frist i mars. Dette gjelder tilskudd til:

  • Tiltak på det humanitære og sosiale feltet.
  • Utendørsaktiviteter i nærmiljøet (for eksempel opprusting av lekeplasser).
  • Klima- og miljøtiltak.
  • Integrering av flyktninger og innvandrere.

Utendørsaktiviteter i nærmiljøet

Tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet (lekeplassutstyr, bord, benker, møteplasser og andre aktiviteter.

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt «nærmiljøtilskudd», er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Eksempler det kan gis tilskudd til: bedre og tryggere lekeplasser og utstyr, bord, benker, belysning og andre aktiviteter.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Mer informasjon om ordningen finner du her: Tilskudd

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Hedda Noda Galteland

Folkets klimadugnad

Hensikten med folkets klimadugnad er å legge til rette for at innbyggerne i Kristiansand kan realisere gode klima- og miljøtiltak. Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.

Eksempler på aktivitet/tiltak som kan støttes er:

  • Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap
    • Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr
    • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på denne siden:

Kristiansand kommune – Folkets klimadugnad

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende e-post til: Elin Osnes Strand.

Tilskudd til IMDI-intergreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke.

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner inkludert Kristiansand. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her: Tilskudd

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til: Annette Sørlie Stray

Kristiansand kommunes samlelegat

Legatets formål er å stimulere den humanitære og frivillige innsatsen på det sosiale felt i Kristiansand kommune.

Legatet får tilført midler som kommunen har avsatt til ideelle og sosiale organisasjoner. Disse midlene legges til legatets avkastning og tilskuddspotten i 2023 er på rundt 900.000 kroner.

Midlene utdeles til tiltak i regi av enkeltpersoner, grupper, foreninger, organisasjoner eller institusjoner. Ved tildeling av midlene skal det spesielt legges vekt på interessegruppers egen aktivitet, samt tiltak med høy grad av frivillighet.

Legatets styre tildeler midler etter en skjønnsmessig vurdering. Det er ingen klagemulighet. Legatstyret er helseutvalget.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Mer informasjon finner du her: Tilskudd

Kontaktpersoner
Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du sende en e-post til: Irene Kaspersen og Heidi Johansen.

Back To Top