fbpx
skip to Main Content
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Er det nødvendig å skrive samboeravtale?

Fakta:

Adv. Geir Skivik
982 86 000 /geir@skivikmail.no

Dersom du har spørsmål til tema som tas opp i spalten eller har forslag til tema kan du kontakte oss på mail: post@skivikmail.no eller ringe oss på 926 15 100

Skivik & Co
Markensgate 8 – 4. Etasje
Inngang fra Dronningens gate

Advokatsiden:

Stadig flere par velger samboerskap fremfor å gifte seg, og vi opplever at mange lever i den tro at lovverket sidestiller ektefeller og samboere ved et samlivsbrudd.

 

Slik er det ikke, og dersom man ikke har sikret seg gjennom en skriftlig samboeravtale kan man dessverre stå tomhendt tilbake ved et eventuelt brudd. Ettersom det ikke finnes en alminnelig lov for samboere når det gjelder organisering av felles økonomi, slik tilfelle er for ektefeller, bør man selv sørge for å skrive en detaljert samboeravtale som regulerer eierforhold og forpliktelser på en ryddig måte, og gir deg en økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Ingen formkrav

Det er ingen formelle krav til en samboeravtale, slik som for eksempel for ektepakt og testament. Men avtalen bør alltid inngås skriftlig og utstedes i to eksemplarer, slik at hver av partene beholder ett eksemplar.

Samboeravtale

Hva hadde den enkelte med seg inn i samboerskapet, og hvem eier hva? Etter et langt samliv med sammenblandet økonomi viser det seg ofte vanskelig å dokumentere hvem som anskaffet hva, eller hvor stor eierandel hver av samboerne har i de forskjellige gjenstandene.

Dersom ingen skriftlig avtale er laget, er derfor risikoen stor for at delingen ved et eventuelt brudd kan bli svært vanskelig, og i verste fall kan du gå tomhendt ut av samboerskapet. Samboerne bør derfor sette opp en liste over den enkeltes eiendeler, og hvor stor andel hver av partene eier av de gjenstandene som er felles. Dette gjelder ikke bare bolig, men også hytte, bil, båt, bankinnskudd, innbo og løsøre.Husk også på å oppdatere listen fortløpende når dere anskaffer nye gjenstander i løpet av samboerskapet.

Gjeld

I avtalen bør man også ha med bestemmelser om gjeldsforpliktelser og rettigheter. I utgangspunktet har hver av samboerne ansvar for sin egen gjeld. Samboeravtalen bør derfor ha en oversikt over hva som er den enkeltes særgjeld, samt hva som er gjeld tatt opp i fellesskap og hvordan denne gjelden er fordelt. Her kan det også avtales at renteutgiftene skal fordeles på en annen måte enn eierbrøken tilsier, for eksempel hvis den ene tjener mye mer enn den andre. Dersom en av samboerne har bidratt med nedbetaling av den andres gjeld, og skal ha rettigheter som følge av dette, er det viktig at dette avtalefestes. Dette er et punkt som ofte fører til krangler i ettertid.

Utgiftsfordeling

Økonomi er en vanlig kilde til konflikt i parforhold, og ikke minst når et forhold opphører. Derfor kan det være hensiktsmessig med en avtale som sier noe om hvordan utgiftene skal fordeles, slik at begge parter føler at utgiftsfordelingen er rettferdig.
Eksempler på dette kan være:
• Fordeling av faste utgifter som husleie, strøm, forsikringer, ferier, mat osv.
• Kostnader til vedlikehold og utbedring av bolig
• Nedbetaling av boliglån/lån på bil
• Fordeling av kostnader for oppussing

Det kan være naturlig å opprette en felles utgiftskonto som går til dekning av faste utgifter, der det avtales hvor stor andel hver av partene betaler inn.

Testament

Ettersom samboere ikke automatisk har arverett etter hverandre, vil vi sterkt anbefale å sikre hverandre gjennom et gjensidig testament som oppfyller gjeldende formkrav. Skriv inn i samboeravtalen at dere har opprettet gjensidig testament.

Samlivsbrudd?

En samboeravtale bør inneholde bestemmelser om hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Det kan gjelde fordeling av eiendeler, ansvar for gjeld, salg/overdragelse av felles bolig, frister og ­betingelser knyttet til dette. Det kan f.eks. gjøres bestemmelser om at verdsettelsen skal skje til markedsverdi, og at dersom en av partene krever det, skal det brukes takst.

Vi anbefaler å få en samboeravtale som er skreddersydd til hvert enkelt samboerpar.

Samboeravtalen bør man skrive mens kjærligheten blomstrer og «himmelen fremdeles er blå»!

Da er det lettere å enes om en avtale som begge føler er riktig og rettferdig, enn om man venter til forholdet har kjølnet og tingene ikke ble slik man hadde sett for seg.

 

Back To Top