fbpx
skip to Main Content
Myran naturreservat. Foto: Ellen Synnøve Paust.

Nytt naturvernområde i Kristiansand: Myran naturreservat

Myran naturreservat ligger på vestsiden av Tronstadvann og er ett av fire områder i Agder som er vernet som naturreservat.

 

Kongen i Statsråd har vedtatt vern av to nye naturreservat og utvidelser av to eksisterende naturreservater i Agder. Alle de fire områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes om lag 2.850 daa verdifull skog i kommunene Kristiansand, Birkenes, Froland og Bygland. Områdene vil sikre eldre skog som utgjør viktige leveområder for en rekke trua og krevende arter og bidra til oppnåelse av nasjonale og internasjonale mål for naturmangfold.
– Gjennom skogvern tar vi vare på naturen og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner, heter det i vedtaket.

Frivillig skogvern

Alle de fire naturreservatene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Grunneierne har selv tilbudt sine eiendommer for vern, mot at staten utbetaler erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter kan foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger på vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt), fiske eller plukking av bær og sopp. En vil også kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene.

Rike edelløvskoger og gammel barskog

Statsforvalteren i Agder er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.
–  Skogbildet i de fire verneområdene er svært variert, og vernet innebærer at vi har fått dekket inn en større andel av de skogtypene som er prioritert for vern i Agder som trua typer edelløvskog og gammel produktiv granskog på til dels høy bonitet, skriver Statsforvalteren i Agder på sin hjemmeside.

– For de enkelte områdene, kan vi trekke fram viktige forekomster av de rødlista naturtypene frisk rik edellauvskog og høgstaudeedellauvskog i Myran naturreservat i Kristiansand kommune. Utvidelsesområdet i tilknytning til Mannfallsnuten og Langebergsheia naturreservat i Birkenes og Froland kommuner vil bidra med vern av gammel eikeskog, rik edellauvskog samt en stor forekomst med det trua treslaget barlind. I Langåsen naturreservat i Birkenes finner vi en stor lokalitet med gammel granskog. Utvidelsesområdet i Bjoruvstøyl naturreservat i Bygland kommune vil også bidra med ytterligere vern av eldre barskog, heter det videre.

Mer informasjon om vernevedtaket finner du på Klima- og miljøverndepartementets nettside.

Myran naturreservat. Foto: Ellen Synnøve Paust.

Back To Top