fbpx
skip to Main Content
Idrettspresident Berit Kjøll og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja under dagens lansering. Foto: Geir Owe Fredheim

Gir mer penger til inkluderende idrett

I går la regjeringen frem idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett» og bevilger ytterligere betydelige tilskudd gjennom spillemidlene. Tilskuddene skal bidra til å dempe de negative konsekvensene av koronapandemien, samt styrke aktivitetsskapende tiltak og tiltak for inkludering og mangfold i norsk idrett.

 

– Regjeringens fremlagte idrettsstrategi gir oss en unik mulighet til å sette ytterligere fart på vårt definerte prioriterte arbeid. Flere pengestrømmer kanaliseres nå inn til viktige innsatsområder som idretten nå får forsterket bistand av myndighetene til å jobbe videre med. Det er jeg svært takknemlig for, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Aktivitetsløft etter pandemien

Et ekstraordinært tilskudd på 50 millioner kroner i lokale aktivitetsmidler (LAM) skal styrke det aktivitetsrettede arbeidet lokalt i idrettslagene fremover. Midlene fordeles gjennom idrettsrådene. Regjeringen gir også 35 millioner kroner som ekstraordinært tilskudd til arbeid gjennom særforbund og idrettskretser for å styrke den organiserte idrettens evne til å tilrettelegge for et godt aktivitetstilbud blant barn og unge i idrettslagene.
– Først og fremst er jeg takknemlig og glad for at regjeringen gjennom disse midlene lytter til oss. Dette tilskuddet bidrar til å styrke norsk idretts evne og innsats for å få tilbake både medlemmer og frivillige som har sluttet med idrett som følge av pandemien. Midlene vil gi dette særdeles viktige arbeidet et betydelig løft, sier Kjøll.

Vil ha flere barn og unge i aktivitet

Regjeringen vil utarbeide en søknadsbasert ordning for prosjektmidler som skal anvendes innenfor områdene jenter/likestilling, økonomi som barriere, og unge funksjonshemmede. Det legges opp til at tiltaket samfinansieres av private og statlige midler. De private samarbeidspartnerne skal samlet bidra med inntil 100 millioner kroner. Regjeringen vil bidra med tilsvarende beløp som de private. Både Idrettsforbundet, særforbund, idrettskretser og idrettslag kan søke på ordningen etter definerte kriterier som skal utarbeides.
– Jeg er svært glad og takknemlig for at det etableres en slik ordning hvor også private aktører er med på å bidra for å sette fart på dette svært viktige arbeidet for oss alle, bedyrer Kjøll.

Økt mangfold

Regjeringen støtter opp om idrettens ønske om å styrke arbeidet for mangfolds- og inkluderingstiltak i idretten. De nye tilskuddene innebærer at idretten kan forsterke innsatsen for å redusere sosiale forskjeller og sikre likeverdig deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg vil tilskuddene forsterke det pågående arbeidet mot rasisme, diskriminering og trakassering i idretten. Videre vil det gi idretten enda større kraft i arbeidet med å sikre god kjønnsbalanse i styrende posisjoner og deltakelse i både topp- og breddeidretten.

– Norsk idrett er en av samfunnets viktigste arenaer for inkludering, hvor det allerede gjøres en formidabel innsats. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke er i mål. Både når det gjelder økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, kjønnsbalanse og likeverdig deltakelse, har vi fortsatt en vei å gå. Midlene vil styrke vårt prioriterte og pågående arbeid på disse viktige innsatsområdene, lover Kjøll.

Regjeringen gir et tilskudd på totalt 30 millioner kroner over tre år for å styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet i norsk idrett. Dette er midler som skal benyttes innenfor områdene idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, rasisme/trakassering og økonomi som barriere. Idretten får selv ansvaret for å utarbeide en plan for bruken av disse midlene.

Regjeringen gir også et tilskudd på fem millioner kroner til idrettens gjenåpningskampanje «Tilbake til idretten», 25 millioner kroner til tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» i 2022 (en økning på fem millioner kroner), som skal bidra til å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse, og syv millioner kroner til den digitale satsingen i norsk idrett. Sistnevnte tilskudd inkluderer også midler til etableringen av en felles digital varslingskanal.

Back To Top