fbpx
skip to Main Content
Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, fotografert august 2021, portrettbilder til fri bruk.

– Viktig med forutsigbar finansiering

Regjeringen vil videreføre tilskuddet til Den norske kirke.
– Stabilitet og forutsigbarhet er avgjørende for å sikre en landsdekkende folkekirke. Vi forventer at en ny regjering også følger opp dette, sier kirkerådslederen.

 

– Jeg er fornøyd med at regjeringen vil gi forutsigbare rammer for Den norske kirke. Det sikrer prester, trosopplæring og diakoni i menighetene landet over. Jeg forventer at den nye regjeringen også følger opp dette, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen 2,324 mrd. kr i statstilskudd til Den norske kirke. Regjeringen skriver i statsbudsjettet blant annet:
«Ved å vere til stades i alle lokalsamfunn er kyrkja ein viktig bidragsytar til det frivillige arbeidet blant barn og ungdom, ikkje minst innanfor trusopplæringa, diakonien og det lokale musikk og kulturlivet. Skal kyrkja vere ei lokalt forankra folkekyrkje i alle delar av landet, må prestetenesta alle stader ha gode rammevilkår og dei mange kyrkjebygga haldast ved like.»

Også Norges Kristne Råd (NKR), Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Sjømannskirken får videreført sine bevilgninger.

Viktig kommuneøkonomi

En tredjedel av kirkens totale tilskudd kommer fra staten, og to tredjedeler kommer fra kommunene.
– Kirken er helt avhengig av at kommunene også tar sitt lovpålagte ansvar for drift og vedlikehold av lokalkirken i 2022, sier Raaum.

Etterlyser satsing på kulturhistorisk viktige kirkebygg

Stortinget har tidligere vedtatt at 158 middelalderkirker i stein skal settes i stand til tusenårsjubileet for kristningen av Norge i 2030.
– Vedlikeholdsetterslepet er stort. Regjeringen har tidligere signalisert at den vil være med på å ta dette ansvaret. Dette arbeidet må trappes opp hvis det skal bli ferdig til tusenårsjubileet i 2030, sier kirkerådslederen.

 

Back To Top